Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas savivaldybėje teikiamas vaikams nuo1 iki 6 metų amžiaus. Ikimokyklinio ugdymo programą vykdo lopšeliai-darželiai, mokyklos-darželiai, universalus daugiafunkcis centras, bendrojo ugdymo mokyklos.

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas yra privalomas visiems vaikams, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Rekomenduojama kreiptis ne anksčiau nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai. Tarnyba ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos pateikia rekomendacijas tėvams (globėjams) dėl vaiko pasirengimo mokytis. Lazdijų rajono savivaldybėje dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo tėvai (globėjai) gali kreiptis į VšĮ Lazdijų švietimo centrą telefonu Nr. (8 318) 51 128 arba apsilankyti Dūkų g. 1,Lazdijai.

 

Priėmimas

Priėmimas vykdomas centralizuotai. Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į švietimo staigųikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymogrupes pildo elektroniniu būdu, prisijungę prie savivaldybės tinklalapio http://vaikupriemimas.lazdijai.lt/vartotoju-sistema , arba juos pateikia Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistui, atsakingam už centralizuoto vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes duomenų tvarkymą ir prašymų priėmimą Taip pat prašymus gali pateiktišvietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už prašymų į grupes priėmimą, arba Savivaldybės seniūnijos seniūno paskirtam darbuotojui, atsakingam už prašymų priėmimą. Priimti prašymai registruojami Centralizuotoje laisvų vietų apskaitos savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse informacinėje sistemoje. Prašymai lankyti švietimo įstaigąpriimami tais metais, nuo kurių vaikas pageidauja pradėti lankyti įstaigą.

Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais tėvai turi pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą.
Į grupę draudžiama vesti sergančius vaikus. Vaikui sunegalavus įstaigoje, jis atskiriamas nuo kitų vaikų iki atvyksta jo tėvai.
Po ligos vaikas gali būti priimtas į įstaigą tik tada, kai tėvai (globėjai) pateikia gydytojo pažymą.
Informacija apie laisvas vietas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse čia.
Centralizuoto vaikų priėmimo į Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas
Užmokestis už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,išlaikymą.
Lazdijų rajono savivaldybės Švietimo įstaigose taikomi priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai.
Švietimo ir mokslo ministerija išleido naujus leidinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus auginantiems tėvams: „Jūsų vaikas – ikimokyklinukas“, „Antroji kalba ankstyvame amžiuje“ ir „Jūsų vaikas – priešmokyklinukas“. Šie leidiniai padės tėvams geriau suprasti savo vaiką, labiau ir tikslingiau padėti jam ugdytis, laiku atkreipti dėmesį, jeigu pastebima sulėtėjusi vaiko raida.