Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
DĖL KANDIDATŲ Į UAB „LAZDIJŲ VANDUO“ NEPRIKLAUSOMUS VALDYBOS NARIUS ATRANKOS
2019-07-12

UAB „Lazdijų vanduo“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 165171377, buveinės adresas: Gėlyno g. 21, LT-67129 Lazdijai,skelbia kandidatų atranką į:

  1. Bendrovės nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetencijos strateginio valdymo ir planavimo srityje, vietą;

  2. Bendrovės nepriklausomo valdybos nario, turinčio patirties vandens inžinerijos ar aplinkosaugos srityje, vietą.

     

    Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomo Bendrovės valdybos nario, turinčio kompetencijos strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą ir nepriklausomo valdybos nario, turinčio patirties vandens inžinerijos ar aplinkosaugos srityje, vietą, turi atitikti šiuos ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus bei bendruosius reikalavimus:

 

Bendrieji reikalavimai:

1. aukštasis universitetinis ar jam prilygintą išsilavinimas;

2. neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso Bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

 

Nepriklausomumo kriterijai:

1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti Bendrovės vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat Bendrovės darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš Bendrovės, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise Bendrovės akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su Bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš Bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

5. kandidatas neturi būti ėjęs Bendrovės valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

6. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti konkrečios savivaldybei atstovaujančios institucijos, kuri yra Bendrovės akcijų valdytoja ar savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

7. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

 

Specialieji reikalavimai:

  1. Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomo Bendrovės valdybos nario, turinčio kompetencijos strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą turi turėti bent 2 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu arba darbo juridinio asmens struktūrinio padalinio, atsakingo už strateginį valdymą, vadovu patirtį,

     

  2. Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomo valdybos nario, turinčio patirties vandens inžinerijos ar aplinkosaugos srityje, vietą turi turėti bent 2 metų darbo patirtį vandens inžinerijos ar aplinkos apsaugos srityje.

 

 

Bendrovės nepriklausomi valdybos nariai renkami 4 (ketverių) metų kadencijai.

Atrankos būdas – pokalbis. Atranką vykdys Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta, kandidatų į Lazdijų rajono savivaldybės valdomų bendrovių visuotinių akcininkų susirinkimų renkamus kolegialius priežiūros ar valdymo organus atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

2. kandidato gyvenimo aprašymas;

3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

5. kiti reikalingi dokumentai (ar jų kopijos), patvirtinantys, kad kandidatas atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus;

6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

Kandidatai dokumentus Bendrovei gali pateikti pasirinktinai šiais būdais:

 1. įteikti asmeniškai adresu: UAB „Lazdijų vanduo“, Gėlyno g. 21, LT-67129 Lazdijai. Darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.;

2. atsiųsti paštu (registruotu laišku) arba per kurjerių tarnybą, adresu: UAB „Lazdijų vanduo“, Gėlyno g. 21, LT-67129 Lazdijai;

3. dokumentus pasirašytu kvalifikuotu elelektroniniu parašu, atsiųsti elektroniniu paštu lazdijai@lazdijuvanduo.lt, laiško pavadinime nurodant „Valdybos narių atranka“.

Dokumentai priimami iki 2019 m. rugpjūčio 1 d.

 

 UAB „Lazdijų vanduo“ kontaktinis asmuo, atsakingas už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą – administratorė A. Paciukonienė, jos nesant dėl ligos, atostogų, komandiruotės, administratorius laikinai einantis direktoriaus pareigas R. Andžilaitis: 

 

Bendrovės interneto svetainės adresas: www.lazdijuvanduo.lt

Bendrovės veiklos ataskaitos skelbiamos: http://www.lazdijuvanduo.lt/veikla/veiklos-ataskaita

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis