Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
DZŪKIJOS VVG KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS
2018-10-03

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 m.“ (toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis:

VPS priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“ Nr. LEADER-19.2-4, veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai ir (arba) plėtrai “Nr.LEADER-19.2-4.2

Remiamos veiklos:

● Parama žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, grybų ir augalininkystės produktų) perdirbimui ir (arba) inovacijų, naujų technologijų bei procesų diegimui, siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus;

● Žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, grybų ir augalininkystės produktų) rinkodara;

● Žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, grybų ir augalininkystės produktų) rinkodara, susijusi su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) plėtra.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

Dzūkijos VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys:

1. Ūkininkai (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu);

2. Juridiniai asmenys (labai mažos ir mažos įmonės), užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara. (Patikslinanti aplinkybė - paraiškos pateikimo metu pareiškėjas, įskaitant su juo susijusias įmones, – labai maža ir maža įmonė).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 100 018 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

50 000 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

- iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos projektą teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims);

- iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektą teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).

Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonė „Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas ir naudojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

Priemonė skirta atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo bei naudojimo bioekonomikos tikslais palengvinimui, ekonominės veiklos kūrimui ir (arba) plėtrai kaimo vietovėse, verslo iniciatyvų skatinimui. Šia priemone yra skatinamas biomasės, ypač atliekinės, panaudojimas ir perdirbimas, biokuro gamyba.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

● Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos);

● Dzūkijos VVG teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys ir veiklą vykdantys fiziniai asmenys, kuriems sukakę 18 metų (įskaitant ir ūkininkus);

● Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios labai mažos ir mažos įmonės. (patikslinanti aplinkybė - paraiškos pateikimo metu pareiškėjas, įskaitant su juo susijusias įmones – labai maža ir maža įmonė).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 100 018 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

50 000 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

- iki 80 proc. tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų,kai paramos gavėjaiDzūkijos VVG teritorijoje registruotos NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos)

- iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).

- iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai paramos gavėjai Dzūkijos VVG teritorijoje įregistruoti juridiniai asmenys - mažos įmonės.

Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 200 036 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse, www.dzukijosvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Vilniaus g. 1-427, Lazdijai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. rugsėjo mėn. 17 d. 9.00 val. iki 2018 m. spalio mėn. 31 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai VPS vykdytojai jos buveinės adresu Vilniaus g. 1-427, Lazdijai.

Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz. paštu, per kurjerį, el. paštu), yra nepriimamos.

Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti), jeigu tinkamas pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir pateikti pats arba vietos projekto paraišką pateikti tinkamai įgaliotas kitas asmuo (fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro).

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama VPS vykdytojos buveinėje adresu: Vilniaus g. 1-427, Lazdijai ir telefonais 8 616 23197, 8 603 19313, 8 607 93668, 860314820 darbo dienomis nuo 8.00 valandos iki 15.45 valandos.

 

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis