Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Skelbiamas konkursas VšĮ "Lazdijų ligoninė" direktoriaus pareigoms užimtiLazdijų rajono savivaldybė, biudžetinė įstaiga, 111106842, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai


Skelbia konkursą viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ direktoriaus pareigoms užimti (pareiginės algos koeficientas 6,72-14,74)

Direktorius atlieka funkcijas, nustatytas Lazdijų rajono savivaldybės viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ direktoriaus pareigybės aprašyme, patvirtintame Lazdijų rajono savivaldybės mero 2020 m. vasario 10 d. potvarkiu Nr. 7V-7.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

1.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

1.2. turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamojo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

2.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

2.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

2.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

2.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

2.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę, atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse;

2. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį (-ius), elektroninio pašto adresą (-us), išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą: dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt.);

3. asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;

5. užpildytą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos pretendento anketą;

6. užpildytą pretendento sutikimą dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms (forma);

7. kitų dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

Atrankos būdas:

1. Pirmas etapas – pretendentų vertinimas komisijoje;

2. Antras etapas –atrinktų pretendentų (-o) pokalbis su Lazdijų rajono savivaldybės meru.

Galimi pretendentų vertinimo metodai – interviu, praktinė užduotis, esė.

Vertinimo kriterijai – vertinimas balais nuo 1 iki 10 balų.

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS) 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, neįskaitant konkurso paskelbimo dienos (iki 2020 m. vasario 27 d.). Tel. pasiteirauti (8 318) 66132.