Vedėja - Audra Kimbirauskienė

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vedėjo funkcijoms atlikti;

3. Mokėti:

3.1. dirbti kompiuterine dokumentų valdymo ir apskaitos sistema,

3.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus,

3.5. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

4.2. rengti Savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

5. Žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1.Laiku įgyvendina teisės aktus ir Savivaldybės institucijų bei Savivaldybės administracijos sprendimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

2.Padeda formuoti ir įgyvendinti Skyriaus nuostatuose numatytų sričių Savivaldybės politiką;

3. Dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės strateginį plėtros planą ir Savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;

4. Organizuoja Skyriaus darbą, siekdamas įgyvendinti Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius, paskirsto funkcijas ir atsakomybę Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja, kaip Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdo pareigybių aprašymuose ir pareiginiuose nuostatuose nustatytas funkcijas, paskirsto Skyriaus darbuotojams užduotis, kontroliuoja jų vykdymą, kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbo drausmę,rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu, teikia siūlymus dėl jų skatinimo ar drausminių nuobaudų skyrimo;

5. Rengia Skyriaus nuostatus ir pagal Skyriaus valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos sritis – jų pareigybių aprašymus bei pareiginius nuostatus;

6. Bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais bei kitų savivaldybių tas pačias funkcijas vykdančiais skyriais;

7. Nagrinėja pagal savo kompetenciją Savivaldybės administracijos struktūrinių, struktūrinių-teritorinių padalinių (seniūnijų) ir į padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų bei Savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Savivaldybės įstaigų, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių bei įstaigų, organizacijų ir valstybės institucijų pateiktus Savivaldybei spręsti Skyriaus kompetencijos klausimus ir organizuoja atitinkamų pasiūlymų rengimą;

8. Koordinuoja gyventojų prašymų, paklausimų, skundų beipasiūlymų, susijusių su Skyriaus vykdomomis funkcijomis, nagrinėjimą;

9. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus Skyriaus kompetencijos klausimais bei organizuoja ir kontroliuoja šių projektų rengimą Skyriuje;

10. Pristato savo ar Skyriaus darbuotojų paruoštus sprendimų projektus Savivaldybės tarybos, komitetų posėdžiuose;

11.Dalyvauja įvairių komisijų, darbo grupių veikloje;

12. Paveda Skyriaus specialistams dalyvauti komisijose, pasitarimuose ir kitur, kai sprendžiami Skyriui aktualūs klausimai;

13. Inicijuoja viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

14. Teikia Skyriaus veiklos ataskaitas Savivaldybės administracijos direktoriui;

15.Saugo Savivaldybės patikėtą turtą, užtikrina, kad Skyriui skirtas Savivaldybės turtas ir lėšos būtų racionaliai naudojami Skyriaus funkcijų vykdymui;

16. Teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės administracijos metinio veiklos plano;

17.Užtikrina Savivaldybės strateginio plano, Savivaldybės administracijos metinio veiklos plano įgyvendinimą;

18. Seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su Skyriaus veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų Savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

19. Organizuoja Skyriaus raštvedybos tvarkymą, tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;

20. Vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos nuostatų, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių ir Skyriaus nuostatų reikalavimus;

21. Vykdo kitas funkcijas:

21.1.Teritorijų planavimo srityje:

21.1.1.organizuoja ir administruoja Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, kurių organizatorius yra Savivaldybės administracijos direktorius, rengimą ir įgyvendinimą,teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės merui dėl jų įgyvendinimo,

21.1.2. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja teritorijų planavimo sąlygų rengimą beiprašymų pateikimą kitoms institucijoms, kad šios pagal kompetenciją pateiktų planavimo sąlygas,

21.1.3. organizuoja teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarčių rengimą ir įgyvendinimą,

21.1.4. teikia tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės tarybai,

21.1.5. dalyvauja rengiant Savivaldybės teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus,

21.1.6. analizuoja ir nustato teritorijų planavimo dokumentų poreikį,

21.1.7. organizuoja teritorijų planavimo dokumentų registrą, platinimą ir leidybą,

21.1.8. organizuoja fizinių ir juridinių asmenų konsultavimą ir jų informavimą apie planavimo sąlygas ir procedūras, patvirtintus planavimo dokumentus;

21.2. Reklamos srityje:

21.2.1. organizuoja išorinės reklamos leidimų išdavimą,

21.2.2. organizuoja išorinės reklamos priežiūrą ir kontrolę,

21.3. Žemėtvarkos klausimais:

21.3.1. organizuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų, kurių organizatorius yra Savivaldybės administracijos direktorius, rengimą ir įgyvendinimą, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui sprendimų pradėti rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus projektus, teikia juos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui,


21.3.2.organizuoja reikalavimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimą,

21.3.3. organizuoja naujų žemės sklypų, perduodamų Savivaldybei naudotis pagal panaudos sutartis, valdyti patikėjimo teise ar nuosavybėn, teisinę registraciją,

21.3.4. organizuoja reikalavimų žemės reformos žemėtvarkos projektams rengimą, siūlymų teikimą, kontroliuoja žemės reformos žemėtvarkos projektų derinimą,

21.3.5. koordinuoja geodezinės ir kartografinės veiklos Savivaldybės teritorijoje priežiūrą,

21.4. Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos klausimais:

21.4.1. organizuoja kultūros vertybių išsaugojimo ir panaudojimo programų rengimą,

21.4.2. organizuoja nekilnojamųjų kultūros vertybių būklės kontrolę,

21.4.3. organizuoja Savivaldybės lėšomis tvarkomų nekilnojamųjų kultūros vertybių užsakovo funkcijų vykdymą, teikia pasiūlymus dėl saugomų teritorijų ribų, dėl kultūros vertybių apsaugos, dėl naujai išaiškinamų kultūros vertybių,

21.4.4. organizuoja Savivaldybės lėšomis tvarkomų nekilnojamųjų kultūros vertybių statybos-remonto darbų priežiūrą,

21.4.5. organizuoja vietinės reikšmės kultūros paveldo objektų paskelbimą Savivaldybės saugomais objektais;

21.5. Aplinkosaugos klausimais:

21.5.1. organizuoja Savivaldybės saugomų teritorijų steigimą, vietinės reikšmės gamtos objektų paskelbimą Savivaldybės saugomais objektais,

21.5.2. organizuoja saugotinų medžių, jų grupių, želdynų bei želdinių apsaugą, tvarkymą ir kūrimą, inventorizaciją bei apskaitą,

21.5.3. organizuoja želdinių, medžių iškirtimo kontrolę, leidimų iškirtimui išdavimą, išduoda leidimus,

21.5.4. organizuoja pasiūlymų rengimą Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui gamtosaugos ir aplinkotvarkos klausimais,

21.5.5.organizuoja paraiškų rengimą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti,

21.5.6.organizuoja Savivaldybės sprendimų gamtosaugos ir aplinkotvarkos klausimais įgyvendinimo kontrolę,

21.5.7.organizuoja Lazdijų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų sąmatų sudarymą ir vykdymo kontrolę;

21.6. Atliekų tvarkymo srityje:

21.6.1. Koordinuoja Savivaldybės teritorijoje vietinės rinkliavos iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą;

21.6.2. Koordinuoja atliekų tvarkymą Savivaldybėje taip, kad būtų įvykdytos valstybiniame atliekų tvarkymo plane numatytos užduotys;

22. Vykdo Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.