Vyr. specialistė - Audra Kimbirauskienė

PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 14 d.
įsakymu Nr. 10V-879

ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


 
1. Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
 PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, kituose teisės aktuose bei Skyriaus nuostatuose savivaldybei numatytoms funkcijoms žemėtvarkos, kapinių tvarkymo, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, teritorijų planavimo srityse vykdyti.
 


III SKYRIUS
 VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialios veiklos – žemėtvarkos, kapinių priežiūros, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, teritorijų planavimo funkcijas Lazdijų rajono savivaldybėje (toliau – savivaldybė).


IV SKYRIUS
 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vyriausiojo specialisto funkcijoms atlikti;
4.3. mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.3.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


 
5. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
5.1. teikia reikalavimus žemės reformos žemėtvarkos projektams rengti, dalyvauja žemės reformos žemėtvarkos projektų viešuosiuose svarstymuose, derina žemės reformos žemėtvarkos projektus;
5.2. organizuoja naujų žemės sklypų, perduodamų savivaldybei naudotis pagal panaudos sutartis, valdyti patikėjimo teise ar nuosavybės teise, perėmimo procedūras;
5.3. derina žemės sklypų planus, vietovėje tikrina kadastriniais matavimais matuotų žemės sklypų ribas bei riboženklius;
5.4. organizuoja nenaudojamų apleistų žemės sklypų savivaldybėje nustatymo, šių sklypų sąrašo sudarymo ir keitimo procedūras;
5.5. užtikrina kapinių priežiūros organizavimą, kapinių skaitmenizavimą, kapų pripažinimą nenaudojamais ir kitų Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose savivaldybei numatytų funkcijų vykdymą;
5.6. prireikus organizuoja ir administruoja savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų, kurių organizatorius yra savivaldybės administracijos direktorius, rengimą, įgyvendinimą, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarčių sudarymą, juos derina ir teikia tvirtinti;
5.7. atlieka funkcijas, savivaldybei numatytas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme;
5.8. užtikrina kraštovaizdžio, gamtos paveldo vertybių tvarkymą ir apsaugą, tikrina savivaldybės žinioje esančių nekilnojamųjų kultūros vertybių būklę ir užtikrina jų tvarkymą, teikia siūlymus dėl naujai išaiškinamų kultūros vertybių, organizuoja vietinės reikšmės gamtos ir kultūros paveldo objektų paskelbimą savivaldybės saugomais objektais, kaupia, sistemina ir skleidžia informaciją apie šias vertybes, rengia ir koordinuoja paraiškas kultūros paveldo klausimais įvairiems fondams finansinei paramai gauti;
5.9. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.10. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.11. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.12. bendradarbiauja ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.13. pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
5.14. atlieka kito Skyriaus vyriausiojo specialisto (statybos, kartografijos ir teritorijų planavimo) funkcijas jo atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų.
5.15. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


 
6. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.