Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė - Laima Stankevičienė

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

6.1. Turėti: 

6.1.1. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 

6.1.2. pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą; 

6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Savivaldybės kompetenciją švietimo klausimais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vyriausiojo specialisto funkcijoms atlikti; 

6.3. Žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus; 

6.4. Mokėti: 

6.4.1. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika; 

6.4.2. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 

6.4.3. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus; 

6.4.4. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“, „Microsoft Power Point“, „Microsoft Outlook“, „Internet Explorer“; 

6.4.5. dirbti kompiuterine dokumentų valdymo ir apskaitos sistema; 

6.5. Gebėti: 

6.5.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

6.5.2. rengti Savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. TBK atlieka šias funkcijas: 

7.1. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant valstybinę švietimo politiką Savivaldybėje, nustatant ilgalaikius Savivaldybės švietimo plėtros tikslus ir priemones jiems pasiekti, juos patvirtinus organizuoja įgyvendinimą; 

7.2. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą; 

7.3. rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais ir teikia ataskaitas apie jų vykdymą; 

7.4. planuoja savo veiklą bei rengia veiklos ataskaitas; 

7.5. dalyvauja rengiant Savivaldybės metinių švietimo veiklos programų projektus ir įgyvendina patvirtintas programas; 

7.6. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą švietimo programoms įgyvendinti; 

7.7. dalyvauja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje; 

7.8. renka ir analizuoja informaciją apie kompleksinės pagalbos poreikį Savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir jų tėvams (globėjams); 

7.9. koordinuoja koordinuotai teikiamą švietimo pagalbą, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikams ir jų atstovams pagal įstatymą Savivaldybėje, nustato šios pagalbos ir paslaugų poreikį; 

7.10. inicijuoja ir kartu su Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, kitomis institucijomis ir organizacijomis rengia koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtros planą, buria specialistų grupę, teikiančią socialinės paramos ir sveikatos priežiūros paslaugas; 

7.11. vykdo koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės stebėseną, vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministru ir sveikatos apsaugos ministru nustatytais koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės stebėsenos rodikliais ir tvarkos aprašu; 

7.12. informuoja vietos bendruomenę apie vaikų ir jų atstovų pagal įstatymą galimybes gauti švietimo pagalbos, socialines, sveikatos priežiūros paslaugas Savivaldybėje; 

7.13. atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas funkcijas; 

7.14. atlieka Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas; 

7.15. ieško būdų, kaip padėti tėvams ir vaikui tenkinti jų poreikius, analizuoja situacijas ir rengia individualius kompleksinės pagalbos planus, prižiūri jų įgyvendinimą; 

7.16. teikia informaciją institucijoms, atsakingoms už vaiko saugumą, apie vaiko teisių pažeidimo atvejus, apie nepalankias vaiko gyvenimo sąlygas; 

7.17. nuolat palaiko ryšius ir vysto bendradarbiavimą tarp šeimų ir valstybės, Savivaldybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir visuomenės, siekdamas užtikrinti veiksmingą kompleksinę pagalbą vaikams ir jų tėvams; 

7.18. bendradarbiauja su valstybės, Savivaldybės institucijomis, įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir visuomene kompleksinės pagalbos teikimo klausimais; 

7.19. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančių šeimų, auginančių vaikus nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios, švietimo programų, sveikatos priežiūros paslaugų, socialinės paramos ir švietimo pagalbos poreikį, įvertina turimus išteklius, rengia išvadas ir teikia pasiūlymus administracijos direktoriui; 

7.20. rengia 3 metų Kompleksinės pagalbos Savivaldybės šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų), teikimo ir koordinavimo planą bei jį įgyvendina; 

7.21. gavęs Savivaldybės administracijos pavedimą, kreipiasi į seniūnijos socialinį darbuotoją dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir į VšĮ Lazdijų švietimo centrą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių vaikui nustatymo; 

7.22. užpildo duomenų apie vaiką ir jo tėvus (globėjus), kompleksiškai teikiamos pagalbos poreikį, Savivaldybės teritorijoje esančių resursų identifikavimo ir kompleksiškai teikiamos pagalbos skyrimo formą ir kartu su kompleksiškai teikiamos pagalbos poreikį įrodančiais dokumentais pateikia Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai; 

7.23. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus; 

7.24. kaupia, tvarko ir saugo pagal dokumentacijos planą priskirtus Skyriaus veiklos dokumentus, ruošia juos perdavimui ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

8. TBK yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.