Valytojo pareiginė

 

PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės  
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 7 d. 
įsakymu Nr. 10V-846

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VALYTOJO PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Vietinio ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) valytojas yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartį darbininkų grupei.
2. Pareigybės lygis – D.
3. Pareigybės paskirtis – atlikti savivaldybės administracijos pastato, esančio adresu: Vilniaus g. 1, Lazdijai, patalpų ir inventoriaus valymo darbus.
4. Skyriaus valytojas yra pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. išmanyti paskirtų plovimo ir dezinfekcijos priemonių koncentraciją ir vartojimo būdus, gebėti juos taikyti praktikoje;
5.2. žinoti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus, mechanizuotų valymo instrumentų ir mechanizmų paskirtį, naudojimo tvarką ir reikalavimus, gaisro gesinimo priemones, jų panaudojimo galimybes ir mokėti juos taikyti praktiškai tiek, kiek jie susiję su pareigybės funkcijų vykdymu;
5.3. gebėti taupiai naudoti materialinius ir energetinius resursus, savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą.

III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. išrūšiuoja buitines atliekas ir išneša šiukšles į šalia savivaldybės administracijos pastato esančius šiukšlių rūšiavimo konteinerius, išvalo šiukšliadėžes;
6.2. nustatytu dažnumu rankiniu ir (ar) mechaniniu būdu šluoja ir plauna grindis, valo dulkes nuo visų paviršių, valo duris, palanges ir kabinetų stiklines pertvaras, kiliminius takus ir dangas;
6.3. ruošia plaunamus ir dezinfekcijos skiedinius, valo jais sanitarinius mazgus, nuolat prižiūri tvarką tualetų patalpose, užtikrina jų švarą ir higieną, papildo higienos priemones;
6.4. baigęs darbą, sutvarko darbo inventorių ir sandėliuoja jį nustatytoje pagalbinėje patalpoje;
6.5. užrakina kabinetų duris, uždaro langus, išjungia elektrą;
6.6. perduoda saugoti savivaldybės administracinį pastatą apsaugos paslaugas teikiančiai įmonei, įjungiant ir išjungiant apsaugos sistemą;
6.7. taupiai ir pagal paskirtį naudoja plovimo, dezinfekavimo priemones ir inventorių, laiku informuoja Skyriaus ūkvedį apie jų nusidėvėjimą, o jo nesant, Skyriaus vedėją;
6.8. vykdo Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
_____________________