Vedėja - Indrė Adomynienė


PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 4 d.
 įsakymu Nr. 10V-842

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vietinio ūkio skyriaus (toliau – Skyriaus) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui ir organizuoti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, kituose teisės aktuose savivaldybei priskirtų ir Skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų ir uždavinių Skyriaus veiklos klausimais įgyvendinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Skyriaus vedėjas atlieka bendrosios veiklos srities funkciją – Skyriaus vidaus administravimą, ūkio, turto valdymo ir priežiūros bei specialiosios veiklos funkcijas statinių statybos, rekonstrukcijos ir remonto, statinių naudojimo priežiūros, komunalinių atliekų tvarkymo, leidimų išdavimo, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, radiacinės saugos mobilizacijos ir priimančios šalies paramos srityse, bei kitas funkcijas, numatytas Skyriaus nuostatuose.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisę ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
4.3. Mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.3.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Skyriaus vedėjas atlieka šias funkcijas:
5.1. užtikrina valstybės ir Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) teisės aktų ir sprendimų įgyvendinimą, formuoja ir įgyvendina savivaldybės politiką Skyriaus nuostatuose numatytose srityse;
5.2. organizuoja Skyriaus darbą, siekdamas įgyvendinti Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius, paskirsto funkcijas ir atsakomybę Skyriaus darbuotojams, rengia darbuotojų pareigybių aprašymus bei kontroliuoja darbuotojams pavestų funkcijų ir užduočių vykdymą;
5.3. organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimą, kad būtų įvykdytos Valstybiniame atliekų tvarkymo plane numatytos užduotys, užtikrina jos funkcionavimą, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba jis neegzistuoja, tvarkymą, komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo administravimą, kontroliuoja komunalines paslaugas teikiančių įmonių darbų ir paslaugų kokybę;
5.4. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.5. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.6. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.7. bendradarbiauja ir tiekia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.8. užtikrina Skyriaus dokumentų tvarkymą, apskaitą ir perdavimą į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.9. vykdo savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

_____________________