Vyresn. specialistas - Virginijus Blažauskas

PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 10 d.
įsakymu Nr. 10V-864  

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vietinio ūkio skyriaus (toliau – Skyriaus) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS

2. Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose bei Skyriaus nuostatuose numatytoms savivaldybės funkcijoms ir uždaviniams vietinių kelių ir gatvių statybos, remonto ir priežiūros bei Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų įsisavinimo srityse įgyvendinti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos funkcijas: vietinių kelių ir gatvių statyba, remontas ir priežiūra, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų įsisavinimo ir leidimų išdavimo srityje Lazdijų rajono savivaldybėje (toliau – savivaldybė).

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisę ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
4.3. mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS PowerPoint“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“, „ArcGIS“;
4.3.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Skyriaus vyresnysis specialistas atlieka šias funkcijas:
5.1. organizuoja savivaldybei nuosavybės teise priklausančių vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų inžinerinių statinių statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbus, užtikrina Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, įsisavinimą;
5.2. organizuoja ir kontroliuoja Saugaus eismo komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą;
5.3. išduoda leidimus atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą, kontroliuoja, kaip laikomasi leidime nurodyto darbų atlikimo termino;
5.4. išduoda didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių ar jų junginių važiavimo savivaldybei priklausančiais vietinės reikšmės viešaisiais keliais leidimus;
5.5. dalyvauja pagal savo kompetenciją rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų formų bei programų paramai gauti ir įgyvendinant projektus;
5.6. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.7. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.8. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.9. bendradarbiauja ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.10. pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
5.11. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Skyriaus vyresnysis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_____________________