Vyr. Specialistas - Arūnas Griškevičius


PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 18 d.
įsakymu Nr. 10V-890

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vietinio ūkio skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, kituose teisės aktuose bei Skyriaus nuostatuose numatytoms savivaldybės funkcijoms ir uždaviniams priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, statinių naudojimo priežiūros srityse įgyvendinti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos funkcijas priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, statinių naudojimo priežiūros ir daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo srityse Lazdijų rajono savivaldybėje (toliau – savivaldybė).

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisę ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
4.3. mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook‘, „MS Excel‘, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox‘;
4.3.2.  valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą;

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Skyriaus vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:
5.1. organizuoja priešgaisrinę saugą savivaldybėje, koordinuoja savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veiklą;
5.2. instruktuoja savivaldybės administracijos darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, dalyvauja nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrime, analizuoja nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų bei incidentų aplinkybes bei priežastis teisės aktų nustatyta tvarka;
5.3. vykdo triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka;
5.4. vykdo statinių naudojimo priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.5. vykdo neprižiūrimų, apleistų statinių ir statinių, kurie neturi savininkų (ar jie nežinomi) apskaitą;
5.6. vykdo savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratorių – butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių – veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, kompleksinius planinius valdytojų veiklos patikrinimus pagal patvirtintus grafikus ir sprendžia klausimus, susijusius su savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimu;
5.7. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.8. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.9. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.10. bendradarbiauja ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.11. užtikrina Skyriaus dokumentų tvarkymą, apskaitą ir perdavimą į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.12. pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
5.13. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_____________________
Susipažinau