Vyr. specialistas - Vitas Merkininkas

 

 

PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 18 d.
įsakymu Nr. 10V-898

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vietinio ūkio skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, kituose teisės aktuose bei Skyriaus nuostatuose numatytoms savivaldybės funkcijoms ir uždaviniams civilinės saugos, radiacinės saugos, mobilizacijos ir priimančios šalies paramos srityse Lazdijų rajono savivaldybėje (toliau – savivaldybė) įgyvendinti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios paskirties funkcijas, susijusias su civilinės saugos sistemos parengties užtikrinimu savivaldybės teritorijoje, radiacinės saugos vykdymu savivaldybėje, mobilizacijos vykdymo ir priimančios šalies paramos teikimo savivaldybėje administravimu.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisę ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
4.3. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS PowerPoint“, „Internet Explorer‘ ir „Mozilla Firefox“;
4.4. mokėti valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.5. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą;

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Skyriaus vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:
5.1. užtikrina civilinės saugos sistemos parengtį savivaldybėje;
5.2. užtikrina ekstremaliųjų situacijų prevenciją ir trūkumų šalinimą, kurie gali būti ekstremaliosios situacijos priežastis;
5.3. atlieka galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, organizuoja savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą, viešąjį svarstymą ir, suderinęs su Vilniaus priešgaisrine gelbėjimo valdyba (toliau – VPGV), jį teikia tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui;
5.4. organizuoja savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas Vyriausybės nustatyta tvarka;
5.5. organizuoja savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos klausimais;
5.6. nustato kolektyvinės apsaugos statinių poreikį Vyriausybės nustatyta tvarka;
5.7. kontroliuoja, kaip ūkio subjektuose ir kitose įstaigose vykdomi civilinės saugos sistemos uždaviniai, laikomasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
5.8. sudaro su gretimomis savivaldybėmis tarpusavio pagalbos planus;
5.9. renka iš visų savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos subjektų gyventojų duomenis, reikalingus civilinės saugos uždaviniams vykdyti, ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) direktoriaus nustatyta tvarka kaupia, tvarko ir teikia juos VPGV ir PAGD;
5.10. atlieka perspėjimo sirenomis sistemos (toliau – PSS) apskaitą, kuruoja sirenų techninės priežiūros, paslaugos ir pan. sutartis. Teikia PSS ataskaitas VPGV ir PAGD;
5.11. vykdo gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės sistemos parengties kontrolę, informuoja savivaldybės administracijos direktorių apie būtinybę perspėti ir informuoti, ir  perspėja bei informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybės institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus ekstremaliosios situacijos padarinius, priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
5.12. organizuoja Ekstremalių situacijų komisijos posėdžius, rengia sprendimų projektus, teikia Ekstremalių situacijų komisijos nariams dokumentus ir informaciją, reikalingą sprendimams priimti;
5.13. informuoja savivaldybės administracijos direktorių apie savivaldybės teritorijoje įvykusius įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas;
5.14. ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų metu vykdo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir kitus pavedimus;
5.15. organizuoja įmonių, įstaigų ir organizacijų, savivaldybės administracijos darbuotojų civilinės saugos mokymą;
5.16. atlieka kitas Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nustatytas civilinės saugos organizavimo funkcijas;
5.17. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie branduolines ir radiologines avarijas, radioaktyviųjų medžiagų taršą, galinčias turėti ar turinčias įtakos aplinkos užterštumui, žmonių sveikatai ar gyvybei, ir įgyvendinamas radiacinės saugos priemones;
5.18. rengia žmonių radiacinės saugos ir branduolinių ir radiologinių avarijų padarinių likvidavimo planus ir juos įgyvendina branduolinės ir radiologinės avarijų atvejais;
5.19. atlieka kitas su radiacine sauga susijusias funkcijas, kurias nustato teisės aktai;
5.20. renka, kaupia ir sistemina duomenis, reikalingus savivaldybės mobilizacijos planui parengti ir rengia savivaldybės mobilizacijos planą;
5.21. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų pasirengimo mobilizacijai ir jos vykdymo klausimais projektus, teikia siūlymus dėl valstybinių mobilizacinių užduočių, mobilizacijos planų ir mobilizacinių nurodymų mobilizacijai vykdyti, konsultuoja suinteresuotus asmenis mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos (toliau – PŠP) klausimais;
5.22. nustato prekių, paslaugų ir darbų poreikį, skirtą savivaldybės funkcijoms, paskelbus mobilizaciją, atlikti, ir organizuoja PŠP teikti reikalingų prekių, paslaugų ir darbų poreikio užtikrinimą;
5.23. sudaro mobilizacinių užsakymų ir (ar) PŠP teikimo sutartis, rengia technines specifikacijas, sąlygas ir reikalavimus sutartims sudaryti, teikia išvadas ir siūlymus dėl jų sudarymo, organizuoja konkursus, apklausas ar derybas su ūkio subjektais, rengia sutarčių projektus;
5.24. atlieka ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimo vykdyti mobilizacinių užsakymų ir (ar) PŠP teikimo sutarčių įsipareigojimus patikrinimus ir kitus sutarčių vykdymo kontrolės ir priežiūros veiksmus;
5.25. rengia civilinio mobilizacinio personalo rezervo (toliau – CMPR) sąrašus, jų pakeitimus, tvarko jame esančius duomenis, pasirašytinai supažindina į sąrašus įtrauktus asmenis su jų teisėmis ir pareigomis, organizuoja į CMPR įrašytų asmenų dalyvavimą mobilizacinio ir (ar) PŠP mokymo renginiuose;
5.26. pagal savivaldybės kompetenciją sudaro transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, radioaktyviųjų medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo sąrašus, atlieka rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo organizavimo, vykdymo, rekvizuoto ir (ar) laikinai paimto turto perdavimo, priėmimo, saugojimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą, valstybės rezervo panaudojimo, veiksmus;
5.27. renka ir administruoja duomenis pagal savivaldybės kompetenciją, reikalingą Lietuvos Respublikos PŠP galimybių katalogui parengti, rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų pasirengimo PŠP teikti ir jos teikimo klausimais projektus, teikia siūlymus Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos dėl PŠP teikimo užduočių ir mobilizacinių nurodymų PŠP vykdymui;
5.28. dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacinio ar PŠP mokymo renginius savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose, įmonėse, rengia mobilizacijos ir (ar) PŠP mokymo planus;
5.29. planuoja ir organizuoja mokymus ūkio mobilizacijos subjektų personalui, įrašytam į CMPR;
5.30. planuoja, organizuoja ir dalyvauja vykdant savivaldybės lygmens mobilizacines pratybas;
5.31. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.32. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.33. bendradarbiauja ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.34. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_____________________