Kapų prižiūrėtojas

PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. balandžio 7 d.
įsakymu Nr. 10V-405

ŠVENTEŽERIO SENIŪNIJOS KAPŲ PRIŽIŪRĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Šventežerio seniūnijos kapų prižiūrėtojas (toliau - seniūnijos kapų prižiūrėtojas) yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartį darbininkų grupei.
2. Pareigybės lygis – D.
3. Pareigybės paskirtis - prižiūrėti ir tvarkyti kapinių teritoriją, pildyti  laidojimo ir kapaviečių statinių registravimo žurnalą teisės aktų nustatyta tvarka.


 
II SKYRIUS
 SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  DARBUOTOJUI


4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus ir juos vykdyti;
4.2. Žinoti mechaninių ir elektrinių darbo įrankių veikimo principus ir naudojimo taisykles;
4.3. Sugebėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;
4.4. Laikytis darbo drausmės ir darbo saugumo reikalavimų;
4.5. Laikytis etikos, nepriekaištingai elgtis, sąžiningai atlikti savo pareigas.
4.6. Būti fiziškai pajėgus atlikti kapų prižiūrėtojo darbą;
4.7. Mokėti naudotis gaisro gesinimo priemonėmis;
4.8. Turėti privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kad gali dirbti fizinį darbą.
4.9. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“, kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašu patvirtintu, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 14 d. sprendimu Nr. 5TS-1061 ,,Dėl Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas seniūnijos kapų prižiūrėtojo funkcijoms atlikti.
4.10. Gebėti dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis.


 
III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


5. Seniūnijos kapų prižiūrėtojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Pildo laidojimo ir kapaviečių statinių registravimo žurnalą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.2. Užtikrina kapinėse tvarką ir švarą;
5.3. Tvarko pagrindinius ir šalutinius kapinių takus, automobilių stovėjimo aikšteles bei kapinių aplinką;
5.4. Reikalauja tvarkos iš kapus prižiūrinčių asmenų, kad nebūtų pažeistos kapinių tvarkymo taisyklės;
5.5. Kapinėse geni medžių ir krūmų šakas, jas pašalina iš kapinių teritorijos;
5.6. Tvarko nelankomus kapus ir laisvą kapinių teritoriją;
5.7. Sugrėbia lapus ir juos išgabena į nustatytą šiukšlių pylimo vietą;
5.8. Prižiūri šiukšlių konteinerių aikšteles, laiku informuoja seniūną dėl šiukšlių išvežimo;
5.9. Žiemos metu nuo takų valo sniegą, barsto juos smėliu;
5.10. Prižiūri visus darbus, vykdomus kapinių teritorijoje;
5.11. Teisės aktų nustatyta tvarka pamatuoja ir parodo mirusiojo artimiesiems (mirusį laidojantiems asmenims) sklypus individualiam (1,5x2,5) ar šeimos (2,8x2,5) kapui iš eilės pagal kapinių išplanavimą;
5.12. Nedelsdamas informuoja Šventežerio seniūnijos seniūną (toliau – seniūnas) apie pastebėtus kapinių tvarkymo taisyklių pažeidimus;
5.13. Prižiūri kapinėse vandentiekio įrenginius ir skelbimų lentas;
5.14. Užtikrina, kad kapinių schemos būtų paskelbtos prie įėjimų į kapines esančiuose informaciniuose stenduose ar informacinėse lentose;   
5.15. Palaiko tvarką ir švarą prie kapinių esančiuose tualetuose;
5.16. Kontroliuoja kapų statinių saugumą ir informuoja seniūną;
5.17. Vykdo rajono savivaldybės administracijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir seniūnijos veiklos nuostatų reikalavimus;
5.18. Planuoja savo veiklą;
5.19. Rengia savo veiklos ataskaitas;
5.20. Vykdo savivaldybės administracijos direktoriaus ir seniūno kitus su seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.


IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

 

 6. Seniūnijos kapų prižiūrėtojas yra tiesiogiai pavaldus seniūnui.

 

V SKYRIUS
 ATSAKOMYBĖ

 
7.  Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:
7.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, seniūnijos veiklos nuostatų, ir šio pareigybės aprašymo vykdymą;
7.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo bei seniūno pavedimų ir nurodymų vykdymą laiku;
7.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimų laikymąsi.        
7.4. darbo drausmės laikymąsi;
7.5. Savivaldybės turto, darbo priemonių tausojimą ir priežiūrą bei naudojimą tik darbo tikslais.
______________