Vyr. specialistas - Andrius Milkus

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vyriausiojo specialisto funkcijoms atlikti;

3. Mokėti:

3.1. dirbti kompiuterine dokumentų valdymo ir apskaitos sistema,

3.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus,

3.5. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, GeoMap;

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

4.2. rengti Savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

5. Žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1.1. Aplinkosaugos srityje:

1.1.1. organizuoja Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir susijusių norminių teisės aktų įgyvendinimą:

1.1.1.1. vykdo Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, jų būklės stebėseną, kuria ir tvarko jų duomenų bazes;

1.1.1.2. organizuoja valstybinėje ir Savivaldybei priskirtoje žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą, želdynų kūrimą ir naujų želdinių veisimą, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektų rengimą, derina juos;

1.1.1.3. organizuoja želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos, veikiančios prie Savivaldybės visuomeniniais pagrindais, veiklą, Savivaldybės administracijos direktoriui teikia tvirtinti komisijos sudėtį ir nuostatus;

1.1.1.4. nustato lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarką;

1.1.1.5. skelbia želdynus ir želdinius Savivaldybės saugomais gamtos ar kultūros paveldo objektais Saugomų teritorijų ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymų nustatyta tvarka;

1.1.1.6. vykdo želdynų ir želdinių būklės, želdynų kūrimo, naujų želdinių veisimo vidaus kontrolę;

1.1.1.7. rengia ir teikia tvirtinti želdynų ir želdinių apsaugos taisykles;

1.1.1.8. sprendžia medžių persodinimo, kirtimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo, gydymo klausimus;

1.1.1.9. rengia leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui, persodinimui ar kitiems želdynų ir želdinių tvarkymo darbams projektus, vykdo jų kontrolę;

1.1.1.10. teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją medžių ir krūmų sodinimo, kirtimo, genėjimo, perkėlimo klausimais;

1.1.1.11. Aplinkos ministerijos patvirtinta tvarka teikia Lietuvos statistikos departamentui metinę statistinę ataskaitą apie Savivaldybės teritorijoje esamus, sutvarkytus, įkurtus naujus želdynus;

1.1.2. vykdo Savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos pirmininko pareigas ir organizuoja komisijos darbą;

1.1.3. pagal kompetenciją informuoja juridinius ir fizinius asmenis apie gamtosaugos ir aplinkotvarkos įstatymų bei norminių aktų reikalavimus;

1.1.4. rengia pasiūlymus Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui gamtosaugos ir aplinkotvarkos klausimais;

1.1.5. organizuoja visuomenės aplinkosauginį švietimą;

1.1.6. derina paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti;

1.1.7. atlieka Savivaldybės tvarkomų miškų vidinės miškotvarkos projektų užsakovo funkcijas;

1.1.8. kontroliuoja ir užtikrina Savivaldybės sprendimų įgyvendinimą gamtosaugos ir aplinkotvarkos srityse;

1.1.9. organizuoja vandens telkinių Savivaldybėje priežiūrą, įgyvendina Savivaldybės vandens monitoringą;

1.1.10. rengia Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo sąmatų projektus, metines Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitas;

1.1.11. rengia dokumentus, reikalingus Savivaldybės saugomų teritorijų steigimui ir vietinės reikšmės gamtos objektų paskelbimui Savivaldybės saugomais objektais;

1.1.12. rengia išvadas dėl statytojo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai.

1.2. Gatvių įvardijimo ir adresų suteikimo srityje:        

1.2.1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl naujų gatvių pavadinimų suteikimo ir esamų gatvių pavadinimų bei geografinio išdėstymo (charakteristikų) keitimo;

1.2.2. atlieka darbus, susijusius su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ vykdymu.

1.3. Atliekų tvarkymo srityje:

1.3.1. Koordinuoja atliekų tvarkymą Savivaldybėje taip, kad būtų įvykdytos Valstybiniame atliekų tvarkymo plane numatytos užduotys;

1.3.2. Prižiūri vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Savivaldybės teritorijoje ir teikia pasiūlymus dėl vietinės rinkliavos sistemos tobulinimo.

1.4. Administravimo srityje:

1.4.1. pagal kompetenciją rengia informaciją Savivaldybės internetinei svetainei;

1.4.2. dalyvauja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

1.4.3. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;

1.4.4. vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos nuostatų ir vidaus darbo tvarkos taisyklių bei Skyriaus nuostatų reikalavimus;

1.4.5. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus;

1.4.6. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų Savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

1.4.7. organizuoja viešuosius pirkimus vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka, rengia viešųjų pirkimų dokumentus Skyriaus kompetencijos klausimais, kontroliuoja sutarčių vykdymą;

1.4.8. rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais, o pasirašius, – kontroliuoja ir teikia ataskaitas apie tinkamą jų vykdymą;

1.4.9. atlieka Lazdijų rajono savivaldybės medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti komisijos sekretoriaus pareigas ir organizuoja komisijos darbą;

1.4.10. dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės strateginį plėtros planą ir Savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;

1.4.11. planuoja savo veiklą bei rengia savo veiklos ataskaitas;

1.4.12. bendradarbiauja ir teikia informaciją Savivaldybės administracijos padaliniams ir kitoms institucijoms savo veiklos klausimais;

1.4.13. vykdo Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.