Vyr. specialistas - Andrius Milkus

PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 14 d.
įsakymu Nr. 10V-875

ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
 PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, kituose teisės aktuose ir Skyriaus nuostatuose savivaldybei numatytoms funkcijoms aplinkosaugos, gatvių įvardijimo ir adresų suteikimo, teritorijų planavimo srityse vykdyti.

III SKYRIUS
 VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo Lazdijų rajono savivaldybės (toliau –savivaldybė) specialiosios veiklos funkcijas aplinkosaugos, gatvių įvardijimo ir adresų suteikimo, teritorijų planavimo srityse.

IV SKYRIUS
 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vyriausiojo specialisto funkcijoms atlikti;
4.3. mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“, „Mozilla Firefox“ ir „GeoMap“;
4.3.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.

V SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimą, vykdo savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos pirmininko pareigas ir organizuoja komisijos darbą, apžiūri vietoje ir ruošia leidimus saugotinų medžių kirtimui;
5.2. organizuoja maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio kokybės priežiūrą savivaldybėje;
5.3. kontroliuoja ir užtikrina savivaldybės sprendimų įgyvendinimą gamtosaugos ir aplinkotvarkos srityse;
5.4. planuoja ir įgyvendina priemones, numatytas savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiojoje programoje, rengia programos sąmatas, kontroliuoja programos lėšų panaudojimą, užtikrina programos lėšų panaudojimo ataskaitų parengimą ir suderinimą; 
5.5.  derina paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti, gamtosauginių objektų projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
5.6.  teikia išvadas dėl statytojo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai;
5.7. organizuoja savivaldybės saugomų teritorijų steigimą, vietinės reikšmės gamtos objektų paskelbimą savivaldybės saugomais objektais;
5.8. atlieka savivaldybės tvarkomų miškų vidinės miškotvarkos projektų užsakovo funkcijas;
5.9. atlieka darbus, susijusius su adresų suteikimu žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, numerių pastatams, patalpoms ir butams bei pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimu, keitimu, naikinimu ir apskaita;
5.10. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka darbus, susijusius su teritorijų planavimo dokumentų rengimu Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), išduoda planavimo sąlygas bei kreipiasi į institucijas, prašydamas pateikti planavimo sąlygas kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti;
5.11. organizuoja ir administruoja savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų, kurių organizatorius yra savivaldybės administracijos direktorius, rengimą, įgyvendinimą, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarčių sudarymą, juos derina ir teikia tvirtinti, teritorijų planavimo dokumentus registruoja Teritorijų planavimo dokumentų registre, tvarko teritorijų planavimo dokumentų archyvą, teikia siūlymus rengiant savivaldybės teritorijos raidos analizę ir prognozes;
5.12. organizuoja savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, pagal kompetenciją informuoja visuomenę apie teritorijų planavimo procesą ir jo metu priimtus sprendimus, dalyvauja kitų planavimo subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, apibendrina gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų ir statybos projektų, rengia medžiagą ir konsultuoja sprendžiant ginčus;
5.13. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.14. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.14. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.15. bendradarbiauja ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.16. atlieka kito Skyriaus vyriausiojo specialisto (reklamos, nekilnojamojo turto kadastro ir formavimo pertvarkymo projektų rengimo) funkcijas jo atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
5.17. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.


 
VI SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
____________