Vyr. specialistas - Mantas Sabaliauskas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vyriausiojo specialisto funkcijoms atlikti;

3. Mokėti:

3.1. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

3.2. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus,

3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

3.4. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer,

3.5. dirbti kompiuterine dokumentų valdymo ir apskaitos sistema;

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

4.2. rengti Savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

5. Žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1.1. Teritorijų planavimo srityje:

1.1.1. teisės aktų nustatyta tvarka teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) atlieka darbus, susijusius su kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimu:

1.1.1.1. rengia prašymus planavimo sąlygoms gauti iš kitų institucijų ir parengia planavimo sąlygas savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti,

1.1.1.2. viešina teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS),

1.1.1.3. prižiūri teritorijų planavimo dokumentų rengimą, parengtus teritorijų planavimo dokumentus tikrina, teikia derinti, registruoja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre,

1.1.1.4. dalyvauja kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese,

1.1.2. dalyvauja rengiant Savivaldybės teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus,

1.1.3. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis apie kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūras ir sąlygas, patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus,

1.1.4. rengia ir komplektuoja medžiagą, reikalingą savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams, kurių organizatorius yra Savivaldybės administracijos direktorius, rengti, rengia planavimo darbų programas, teikia jas tvirtinti administracijos direktoriui,

1.1.5. pagal kompetenciją atlieka arba organizuoja savivaldybės ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną (monitoringą),

1.1.6. tikrina dokumentus ir rengia teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarčių su fiziniais asmenimis, juridiniais asmenimis ar jų padaliniais, kitomis organizacijomis ar jų padaliniais projektus,

1.1.7. tikrina Lazdijų rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijai (toliau – Teritorijų planavimo komisija) pateiktų derinti teritorijų planavimo dokumentų sudėtį ir atitikimą galiojantiems teisės aktams,

1.1.8. atlieka Teritorijų planavimo komisijos sekretoriaus pareigas, kaupia ir tvarko posėdžių protokolus, informuoja komisijos narius apie šaukiamus posėdžius ir pateiktus derinti teritorijų planavimo dokumentus, rengia ir teikia Teritorijų planavimo komisijos išvadas suinteresuotiems asmenims,

1.1.9. organizuoja Savivaldybės rengiamų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, dalyvauja kitų subjektų parengtų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese; apibendrina gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl planavimo dokumentų projektų, rengia medžiagą ir konsultuoja sprendžiant ginčus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka,

1.1.10. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, susijusius su teritorijų planavimu,

1.1.11. skelbia informaciją apie patvirtintus ir rengiamus kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentus,

1.1.12. tvarko teritorijų planavimo dokumentų registrą,    

1.1.13. kaupia ir tvarko teritorijų planavimo dokumentų archyvą,

1.1.14. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ir koregavimo,

1.1.15. platina kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus,        

1.1.16. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo galimybių ir tvarkos,

1.1.17. tikrina, komplektuoja medžiagą ir rengia sprendimų dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo projektus;

1.2. Žemėtvarkos planavimo srityje teisės aktų nustatyta tvarka žemėtvarkos planavimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS) atlieka darbus, susijusius su žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimu Savivaldybės teritorijoje:

1.2.1. rengia pranešimus apie priimtus dokumentus,

1.2.2. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pradėti rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus,

1.2.3. rengia prašymus pateikti reikalavimus ir parengia bei išduoda reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti,

1.2.4. informuoja ir supažindina visuomenę su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektais, teikia juos derinti institucijoms,

1.2.5. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų tvirtinimo projektus,

1.2.6. organizuoja Savivaldybei nuosavybės ar patikėjimo teise, panaudos pagrindais formuojamų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų atlikimą;

1.3. Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos srityje:

1.3.1. atlieka funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse,

1.3.2. kontroliuoja Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių būklę bei organizuoja jų tvarkymą,

1.3.3. teikia pasiūlymus dėl architektūrinę, urbanistinę, istorinę, mitologinę bei meninę vertę turinčių objektų įrašymo į respublikinį (valstybės) ir vietinį (savivaldybės) nekilnojamųjų kultūros vertybių registrus,

1.3.4. rengia dokumentus vietinės reikšmės kultūros paveldo objektų paskelbimui Savivaldybės saugomais objektais,

1.3.5. kaupia, sistemina ir skleidžia informaciją apie Savivaldybės nekilnojamąsias vertybes,

1.3.6. rengia, koordinuoja paraiškas kultūros paveldo klausimais įvairiems fondams finansinei paramai gauti,

1.3.7. populiarina Savivaldybės teritorijoje esantį kultūros paveldą,

1.3.8. rengia ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai sprendimų projektus dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių kapinių tvarkos ir priežiūros;

1.4. Administravimo srityje:

1.4.1. registruoja Skyriaus gaunamus dokumentus,

1.4.2. rengia pasiūlymus Savivaldybės veiklos klausimais rengiant Savivaldybės biudžetą,

1.4.3. rengia pasiūlymus Savivaldybės metiniam viešųjų pirkimų sąrašui sudaryti,

1.4.4. pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius,

1.4.5. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir administruoja jų įgyvendinimą,

1.4.6. dalyvauja įvairių komisijų ar darbo grupių veikloje,

1.4.7. inicijuoja viešuosius pirkimus savo kompetencijos klausimais,

1.4.8. pagal kompetenciją kontroliuoja sutarčių vykdymą,

1.4.9. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja asmenų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus,

1.4.10. vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių bei Skyriaus nuostatų reikalavimus,

1.4.11. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus,

1.4.12. dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės strateginį plėtros planą, Savivaldybės strateginį veiklos planą ir Savivaldybės administracijos metinį veiklos planą,

1.4.13. planuoja savo veiklą ir rengia savo veiklos ataskaitas,

1.4.14. rengia ir kontroliuoja Skyriaus teikiamą informaciją Savivaldybės internetinėje svetainėje,

1.4.15. tvarko, kaupia bei skelbia Savivaldybės duomenis Skyriaus kompetencijos klausimais tinklalapyje www.regia.lt,

1.4.16. įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme priskirtų funkcijų vykdymu,

1.4.17. vykdo Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.