Vyr. specialistė - Renata Muliuolienė

 

PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 14 d.
įsakymu Nr. 10V-877

ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO  SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, kituose teisės aktuose ir Skyriaus nuostatuose savivaldybei numatytoms funkcijoms statybos, kartografijos ir teritorijų planavimo srityje įgyvendinti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo Lazdijų rajono savivaldybės (toliau –savivaldybė) specialiosios veiklos funkcijas statybos, kartografijos ir teritorijų planavimo srityje.

IV SKYRIUS
 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vyriausiojo specialisto funkcijoms atlikti;
4.3. mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“, „Mozilla Firefox“ ir „GeoMap“;
4.3.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
5.1. tikrina, registruoja prašymus ir visus privalomus pateikti dokumentus statybą leidžiančiam dokumentui gauti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, nustato ir paskelbia subjektus, jų įgaliotus padalinius ar įstaigas, kurie privalo pagal kompetenciją patikrinti pateiktą projektą, rengia ir išduoda statybą leidžiančius dokumentus, informuoja statytoją apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą ar neišdavimo priežastis;
5.2.  teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka informuoja visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus, dalyvauja viešuose susirinkimuose svarstant visuomenei svarbių statinių projektinius pasiūlymus;
5.3. tikrina pateiktus prašymus specialiesiems reikalavimams išduoti, nustato bei parengia specialiuosius reikalavimus;
5.4. atlieka geodezinės ir kartografinės veiklos savivaldybės teritorijoje priežiūrą, tikrina savivaldybės ir valstybinių geodezinių tinklų geodezinių ženklų būklę savivaldybės teritorijoje, kaupia informaciją apie būklės pasikeitimus, užtikrina susijusios medžiagos ir duomenų teikimą naudotojams teisės aktų nustatyta tvarka;
5.5. derina topografinius planus (prieš statybas ir po jų) ir inžinerinių tinklų planus naudojant Lietuvos erdvinės informacijos portalo Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo (TOPD) elektroninę paslaugą;
5.6. paruošia dokumentus dėl žemės sklypų įtraukimo į išperkamų ir neprivatizuojamų visuomeninės paskirties žemės sklypų sąrašą, informuoja atitinkamas institucijas;
5.7. specialiesiems paveldosaugos reikalavimams gauti per Kultūros paveldo elektroninę informacinę sistemą (KPEPIS) teikia prašymus Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos;
5.8.  derina rengiamų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų sprendinius pagal kompetenciją, atstovauja savivaldybei derinant kitų organizatorių rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, teikia tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus savivaldybės tarybai arba savivaldybės administracijos direktoriui;
5.9. atlieka pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo procedūras;
5.10. prireikus organizuoja ir administruoja savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų, kurių organizatorius yra savivaldybės administracijos direktorius, rengimą, įgyvendinimą, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarčių sudarymą, juos derina ir teikia tvirtinti;
5.11. organizuoja savivaldybės teritorijų planavimo komisijos darbą;
5.12. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.13. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.14. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.15. bendradarbiauja ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.16. užtikrina Skyriaus dokumentų tvarkymą, apskaitą ir perdavimą į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.17. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai;
5.18. atlieka kito Skyriaus vyriausiojo specialisto (žemėtvarkos, kapinių tvarkymo, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, teritorijų planavimo) funkcijas jo atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
______________
Susipažinau