Vyr. specialistė - Renata Muliuolienė

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vyriausiojo specialisto funkcijoms atlikti;

3. Mokėti:

3.1. dirbti kompiuterine dokumentų valdymo ir apskaitos sistema“,

3.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus,

3.5. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, GeoMap;

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

4.2. rengti Savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

5. Žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1.1. Statybos srityje:

1.1.1. statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 8 punkte nustatyta tvarka tikrina prašymus ir visus privalomus pateikti dokumentus statybą leidžiančiam dokumentui gauti,

1.1.2. statytojo prašymą ir visus privalomus dokumentus statybą leidžiančiam dokumentui gauti paskelbia bei registruoja Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“,

1.1.3. nustato ir paskelbia subjektus, jų įgaliotus padalinius ar įstaigas, kurie privalo pagal kompetenciją patikrinti pateiktą projektą,

1.1.4. naudodamasis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“, paskelbia apie tai, kad statybą leidžiantis dokumentas yra išduodamas, rengia ir išduoda statybą leidžiančius dokumentus,

1.1.5. statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ X Skyriuje nustatyta tvarka registruoja, tikrina prašymus bei išduoda statybą leidžiančius dokumentus kito statytojo vardu,

1.1.6. informuoja statytoją apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą ar neišdavimo priežastis,

1.1.7. teikia pranešimus Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui apie išduotus statybą leidžiančius dokumentus,

1.1.8. tvarko projektų bei statybą leidžiančių dokumentų archyvą,

1.1.9. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais,

1.1.10. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka informuoja visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus, dalyvauja viešuose susirinkimuose svarstant visuomenei svarbių statinių projektinius pasiūlymus, pasirašo viešų susirinkimų protokolus,

1.1.11. tikrina pateiktus prašymus specialiesiems architektūros reikalavimams išduoti, nustato bei parengia specialiuosius architektūros reikalavimus;

1.2. Žemėtvarkos srityje:

1.2.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka atlieka geodezinės ir kartografinės veiklos Savivaldybės teritorijoje priežiūrą:

1.2.1.1. prižiūri Savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo, tvarkymo ir jų parametrų tikslinimo darbus:

1.2.1.1.1. tikrina Savivaldybės ir valstybinių geodezinių tinklų geodezinių ženklų būklę Savivaldybės teritorijoje ir kaupia informaciją apie būklės pasikeitimus. Nustatęs faktą apie valstybinio geodezinio pagrindo punktų sunaikinimą arba gadinimą, nedelsdamas informuoja Nacionalinę žemės tarnybą,

1.2.1.1.2. tvarko Savivaldybės geodezinių tinklų geodezinių punktų apskaitą ir organizuoja jų apsaugą,

1.2.1.2. užtikrina Savivaldybės teritorijos topografinių planų, erdvinių duomenų rinkinių sudarymą ir tvarkymą:

1.2.1.2.1. derina topografinius planus ir teisės aktų nustatyta tvarka atlieka jų kontrolę,

1.2.1.2.2. nuolat papildo Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius topografinių planų duomenimis,

1.2.1.2.3. tikrina, ar Savivaldybės teritorijos geodezinės ir kartografinės veiklos produkcija atitinka ją reglamentuojančių techninių reglamentų ir specifikacijų reikalavimus,

1.2.1.2.4. prižiūri Savivaldybės teritorijos administracinių ribų matavimo, ženklinimo ir kartografijos darbus,

1.2.1.3. prižiūri ir vykdo kartografijos darbus statybviečių planams ir inžinerinių tinklų planams sudaryti ir esamų žemėlapių (planų) atnaujinimą,

1.2.1.4. vykdo statinių ir įrenginių žymėjimo vietovėje priežiūrą,

1.2.1.5. organizuoja ir užtikrina Savivaldybės geodezinės, kartografinės medžiagos ir erdvinių duomenų rinkinių teikimą naudotojams teisės aktų nustatyta tvarka,

1.2.1.6. užtikrina prieigą prie Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių per Lietuvos erdvinės informacijos portalą,

1.2.1.7. užtikrina, kad Savivaldybės teritorijos 1:2 000 ir didesnio mastelio topografiniai planai, erdvinių duomenų rinkiniai ir geodeziniai tinklai būtų naudojami teisės aktų nustatyta tvarka,

1.2.1.8. tikrina, ar asmenys, Savivaldybės teritorijoje atliekantys Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 12 straipsnio 6 dalyje nurodytus geodezijos ir kartografijos darbus, turi teisę juos atlikti,

1.2.1.9. vykdo Savivaldybės teritorijoje vykdomų geodezijos ir kartografijos darbų patikras vietoje,

1.2.1.10. rengia ir kartą per metus (iki kitų metų sausio 30 dienos) Nacionalinei žemės tarnybai teikia geodezinės ir kartografinės veiklos Savivaldybės teritorijoje priežiūros metinę ataskaitą,

1.2.2. tvarko topografinių planų archyvą,

1.2.3. atlieka žemės sklypų įtraukimo į išperkamų ir neprivatizuojamų visuomeninės paskirties žemės sklypų sąrašą procedūras,

1.2.4. organizuoja žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras,

1.2.5. teisės aktų nustatyta tvarka teikia reikalavimus žemės reformos žemėtvarkos projektams ir jiems prilyginamiems žemės sklypų planams rengti, teikia siūlymus, dalyvauja žemės reformos žemėtvarkos projektų viešuosiuose svarstymuose, derina arba teikia motyvuotą atsisakymą derinti žemės reformos žemėtvarkos projektus,

1.2.6. informuoja suinteresuotas institucijas dėl savavališko valstybinės žemės užėmimo, žemės naudojimo sąlygų, apribojimų pažeidimo, žemės naudojimo ne pagal paskirtį;

1.3. Administravimo srityje:

1.3.1. tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina dokumentų saugojimą iki jų perdavimo nustatyta tvarka į archyvą,

1.3.2. pagal kompetenciją rengia informaciją Savivaldybės internetinei svetainei,

1.3.3. dalyvauja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje,

1.3.4. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą,

1.3.5. vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos nuostatų ir vidaus darbo tvarkos taisyklių bei Skyriaus nuostatų reikalavimus,

1.3.6. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus,

1.3.7. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų Savivaldybės teisės aktų pakeitimus,

1.3.8. vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka, rengia viešųjų pirkimų dokumentus, organizuoja viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais, kontroliuoja sutarčių vykdymą,

1.3.9. rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais, o pasirašius, – kontroliuoja ir teikia ataskaitas apie jų vykdymą,

1.3.10. dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės strateginį plėtros planą, Savivaldybės veiklos planą ir Savivaldybės administracijos metinį veiklos planą,

1.3.11. planuoja savo veiklą ir rengia savo veiklos ataskaitas,

1.3.12. bendradarbiauja ir teikia informaciją Savivaldybės administracijos padaliniams ir kitoms institucijoms savo veiklos klausimais,

1.3.13. vykdo Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo
kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.