Vyr. specialistė - Jolanta Volodkevičienė

 

                 PATVIRTINTA
                                                                                                     Lazdijų rajono savivaldybės  
                                                                                                     administracijos direktoriaus
                                                                                                     2019 m. spalio 15 d. 
                                                                                                     įsakymu Nr. 10V-882

ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartis specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – funkcijoms išorinės reklamos, nekilnojamojo turto kadastro ir formavimo pertvarkymo projektų rengimo srityje įgyvendinti.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 


4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jiems prilygintą išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vyriausiojo specialisto funkcijoms atlikti.
4.3. mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“, „Mozilla Firefox“ ir „GeoMap“;
4.3.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
5.1. išduoda leidimus įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje, vykdo išorinės reklamos priežiūrą;
5.2.  atlieka darbus, susijusius su savivaldybės teritorijos žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimu žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS) teisės aktų nustatyta tvarka;
5.3. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimo ir tvirtinimo;
5.4. teikia pagrįstas išvadas, ruošia projektavimo sąlygas dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinių įrengimo, derina požeminio vandens gavybos gręžinių projektus;
5.5. apskaičiuoja žemės sklypų vertės padidėjimą dėl inžinerinių statinių;
5.6. organizuoja, užsako bei kontroliuoja savivaldybei nuosavybės ar patikėjimo teise, panaudos pagrindais registruojamo nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimą, registravimą Nekilnojamojo turto registre, duomenų tikslinimą bei išregistravimą;
5.7. nagrinėja pateiktus dokumentus ir išduoda (arba pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti) pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį;
5.8. rengia pažymas VĮ Registrų centrui dėl nekilnojamųjų daiktų atidalijimo;
5.9. prireikus organizuoja žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras;
5.10. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.11. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.12. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.13. bendradarbiauja ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.14. pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
5.15. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai;
5.16. atlieka kito Skyriaus vyriausiojo specialisto (aplinkosaugai, gatvių įvardijimo ir adresų suteikimo, teritorijų planavimo) funkcijas jo atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų.
__________________________