Vyr. specialistė - Regina Vasiliauskienė

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas darbuotojo funkcijoms atlikti.

4.3. Mokėti:

4.3.1. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;

4.3.2. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

4.3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;

4.3.5. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos programa.

4.4. Gebėti:

4.4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus.

4.5. Žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIODARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Statybos srityje:

5.1.1. rengia ir išduoda pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį;

5.1.2. rengia išvadas dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinių įrengimo.

5.2. Reklamos srityje:

5.2.1. tikrina subjektų, norinčių gauti leidimą įrengti išorinę reklamą, paraiškas, dokumentus bei projektus, suderina juos su atsakingais savivaldybės administracijos darbuotojais;

5.2.2. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja subjektus apie paraiškos nagrinėjimo eigą, leidimo išdavimą ar atsisakymą jį išduoti;

5.2.3. parengia savivaldybėje įrengiamų išorinių reklamų leidimus;

5.2.4. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo išorinės reklamos priežiūrą ir kontrolę.

5.3. Žemėtvarkos srityje:

5.3.1. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės tarybos sprendimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus bei kitus dokumentus dėl naujų žemės sklypų perdavimo savivaldybei naudotis pagal panaudos sutartis, valdyti patikėjimo teise ar nuosavybėn, kontroliuoja jų įvykdymą;

5.3.2. konsultuoja savivaldybės įstaigas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo ir nekilnojamojo turto teisinės registracijos klausimais;

5.3.3. organizuoja, užsako bei kontroliuoja savivaldybei nuosavybės ar patikėjimo teise, panaudos pagrindais registruojamo nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimą, registravimą Nekilnojamojo turto registre, duomenų tikslinimą bei išregistravimą;

5.3.4. parengtas nekilnojamųjų daiktų kadastrinių duomenų bylas su nuosavybės ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančiais dokumentais perduoda savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriui;

5.3.5. rengia dokumentus dėl valstybės turto, priskirto savivaldybės nuosavybėn, perėmimo į savivaldybės nuosavybę,

5.3.6. atlieka darbus, reikalingus rengiant nenaudojamų apleistų žemės sklypų sąrašą,

5.3.7. apskaičiuoja žemės sklypo vertę ir vidutinę rinkos vertę pakeitus žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, nekeičiant kitų žemės sklypo kadastro duomenų, apskaičiuoja parduodamos valstybinės žemės ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) sklypų savivaldybės miestuose žemės vertės priedą dėl inžinerinių statinių.

5.4. Administravimo srityje:

5.4.1. pagal kompetenciją rengia informaciją savivaldybės internetinei svetainei;

5.4.2. dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

5.4.3. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;

5.4.4. vykdo Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatų ir vidaus darbo tvarkos taisyklių bei Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus nuostatų reikalavimus;

5.4.5. skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus;

5.4.6. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

5.4.7. vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka, rengia viešųjų pirkimų dokumentus, organizuoja viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos klausimais, kontroliuoja sutarčių vykdymą;

5.4.8. rengia savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais, o pasirašius – kontroliuoja ir teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

5.4.9. dalyvauja įgyvendinant Lazdijų rajono savivaldybės strateginį plėtros planą ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;

5.4.10. planuoja savo veiklą bei rengia savo veiklos ataskaitas;

5.4.11. bendradarbiauja ir teikia informaciją savivaldybės administracijos padaliniams ir kitoms institucijoms savo veiklos klausimais;

5.4.12. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.