Vairuotojo pareiginė

PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės  
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 4 d. 
įsakymu Nr. 10V-840   

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VAIRUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Vietinio ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) vairuotojas yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartį kvalifikuotų darbuotojų grupei.
2. Pareigybės lygis – C.
3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti saugų darbuotojų pavėžėjimą tarnybos tikslais, vairuojant priskirtus tarnybinius automobilius ir šių automobilių priežiūrą.

II SKYRIUS
 SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, ne mažesnę kaip 2 metų vairavimo patirtį ir medicinos įstaigos leidimą tą darbą dirbti;
4.2. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
4.3. išmanyti autotransporto priemonių mechanizmų ir prietaisų paskirtį, išdėstymą, sandarą ir veikimą, gedimo požymius ir priežastis, jų įtaką saugiam eismui; techninio aptarnavimo periodiškumą ir darbų atlikimo nuoseklumą, automobilio techninio eksploatavimo taisykles; krovinių vežimo taisykles, automobilio darbo pirminių dokumentų pildymo taisykles.

III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vairuoja priskirtus tarnybinius automobilius, užtikrina keleivių ir jų bagažo nuvežimą saugiai ir laiku į komandiruotės vietą (ir grįžimą iš komandiruotės);
5.2. prižiūri priskirtus tarnybinius automobilius, užtikrina jų tinkamą techninę ir sanitarinę būklę;
5.3. užtikrina priskirto automobilio palikimą nustatytoje saugojimo vietoje ne darbo metu;
5.4. organizuoja priskirtų tarnybinių automobilių techninės apžiūros atlikimą pagal nustatytus terminus;
5.5. nustato smulkius automobilių gedimus ir juos pašalina;;
5.6. palaiko švarą ir tvarką garažuose;
5.7. laikosi nustatytų savivaldybės administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių;
5.8. pildo kelionės lapus, už sunaudotus degalus laiku atsiskaito Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriui;
5.9. atlieka mobilios lauko estrados montavimo darbus prieš ir po savivaldybėje vykstančių renginių;
5.10. esant reikalui, transportuoja prekes, reikalingas savivaldybės administracijos veiklai, jas saugoja;
5.11. prireikus šalina smulkius apšvietimo, šildymo, vėdinimo, kanalizacijos sistemų bei kitus (durų, langų, baldų ir t.t.) gedimus;
5.12. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

_____________________