Ūkvedys

 

PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės  
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 18 d. 
įsakymu Nr. 10V-897  

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS ŪKVEDŽIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Vietinio ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) ūkvedys yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartį kvalifikuotų darbuotojų grupei.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti savivaldybės administracijos pastato, esančio adresu: Vilniaus g. 1, Lazdijai, (toliau – savivaldybės administracijos pastatas) ir kitų savivaldybės administracijos patalpų priežiūrą, apsaugą, ūkinį aptarnavimą, savivaldybės administracijos tarnybinio transporto eksploatavimą, priežiūrą ir remontą, aprūpinti savivaldybės administracijos darbuotojus ir tarybos narius darbui reikalingomis priemonėmis.

II SKYRIUS
 SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą,  įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį  išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo teisę ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
4.3. mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.3.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.

III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. užtikrina savivaldybės administracijai priklausančių patalpų, garažų, kiemo ir inventoriaus priežiūrą, rūpinasi jų apsauga, organizuoja švaros ir tvarkos palaikymą;
5.2. organizuoja savivaldybės administracijos pastato apšvietimo, šildymo, vėdinimo, kanalizacijos ir kitų sistemų priežiūrą;
5.3. užtikrina patalpų eksploatavimą pagal priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus;
5.4. organizuoja savivaldybės administracijos ilgalaikio ir trumpalaikio turto ir atsargų (baldai, kanceliarinės, sanitarinės ir kitos darbui reikalingos priemonės) tiekimą, apsaugą ir išdavimą savivaldybės darbuotojams, užtikrina jų remontą;
5.5. užtikrina ekonomišką ir efektyvų savivaldybės administracijos energetinių bei materialinių išteklių naudojimą, nustatyta tvarka veda jų apskaitą, vykdo nurašymą, rengia įvairių ūkinių išlaidų ataskaitas;
5.6. organizuoja ir kontroliuoja benamių, beglobių šunų, kačių bei kitų smulkių gyvūnų gaudymo, surinkimo, globos bei kitų savivaldybei šioje srityje priskirtų funkcijų atlikimą;
5.7. organizuoja savivaldybės administracijos tarnybinių transporto priemonių tinkamą naudojimą, jų paskirstymą, priežiūrą, remontą, keleivių ir jų bagažo vežimą, koordinuoja techninę priežiūrą ir draudimą, išduoda kelionės lapus ir kontroliuoja tinkamą jų pildymą;
5.8. savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atlieka Skyriaus vairuotojų tikrinimą dėl neblaivumo (girtumo) nustatymo prieš išvykimą į reisą;
5.9. tikrina valytojų darbo kokybę;
5.10. kartu su atsakingu Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotoju vykdo nuolatinę einamąją finansų kontrolę ilgalaikio turto ir atsargų apskaitos srityje;
5.11. dalyvauja metinėje savivaldybės administracijos materialinių vertybių inventorizacijoje;
5.12. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.13. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.14. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.15. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
_____________________