Specialistas - Karolis Dapkūnas


PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės  
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 7 d. 
įsakymu Nr. 10V-847  

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Vietinio ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartį specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės paskirtis – savivaldybės administracijos pastato, esančio adresu: Vilniaus g. 1, Lazdijai, ir jame esančių patalpų bei inventoriaus eksploatacijos priežiūra, viešųjų pirkimų vykdymas.

II SKYRIUS
 SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti:
4.1.1. ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;
4.1.2.  B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą bei medicinos įstaigos leidimą tą darbą dirbti;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, darbo teisę ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
4.3. mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.3.2.  valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.

 

III SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. savivaldybės administracijos pastate atlieka elektros energijos ir vandens tiekimo, šildymo sistemų reguliavimo ir remonto darbus, vykdo skaitiklių rodmenų apskaitą;
5.2. tikrina, ar veikia apsaugos sistemos, gaisrinė signalizacija;
5.3.  atlieka durų, langų, baldų ir kito smulkaus inventoriaus remonto darbus;
5.4. paruošia savivaldybės administracijos pastato posėdžių sales posėdžiams ir kitokiems susirinkimams;
5.5. esant reikalui, vairuoja savivaldybės administracijos automobilį ir veža savivaldybės darbuotojus ir jų bagažą;
5.6. atlieka savivaldybės administracijos aprūpinimą baldais, kanceliarinėmis, sanitarinėmis ir kitomis darbui reikalingomis priemonėmis;
5.7. inicijuoja prekių, paslaugų ir darbų pagal savo kompetenciją viešuosius pirkimus, rengia jų dokumentaciją, sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoja pasirašytų sutarčių tinkamą vykdymą;
5.8. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su tarnybos funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
_____________________