VYRIAUSIOJO INŽINIERIAUS-STATYBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. sausio 16 d.
įsakymu Nr. 10V-21               

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO INŽINIERIAUS-STATYBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vietinio ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis inžinierius-statybininkas yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartį specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – organizuoti savivaldybei priklausančių objektų pripažinimą tinkamais naudoti, tikrinti savivaldybės finansuojamų objektų techninę dokumentaciją, atlikti funkcijas, susijusias su savivaldybei priklausančių pastatų, statinių ir inžinerinių įrenginių priežiūra, statybos, remonto ir rekonstrukcijos organizavimu, statybų ir remonto technine priežiūra, organizuoti savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto fondo pastatų bei butų remonto, būsto pritaikymo žmonėms su negalia statybos darbus.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį statybos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę patirtį statinių statybos srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo teisę ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
4.4. mokėti:
4.4.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.4.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.5. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Skyriaus vyriausiasis inžinierius-statybininkas atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia ir įgyvendina savivaldybės programas statant, rekonstruojant, restauruojant, remontuojant įvairios paskirties bei inžinerinės infrastruktūros objektus;
5.2. rengia paraiškas ir kitus dokumentus projektavimo, statinių ir projektų ekspertizės paslaugoms, statybos darbų techninės priežiūros bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugoms bei statinių rangos darbams pirkti;
5.3. įvertina projektuotojų parengtų statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų savivaldybės objektų projektų sprendinius ir teikia išvadas Skyriaus vedėjui;
5.4. kontroliuoja, kad savivaldybės objektų statyba būtų vykdoma pagal parengtus projektus, išduotus statybą leidžiančius dokumentus, statybos rangos sutartis, įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus;
5.5. atstovauja savivaldybės administracijai techniniais klausimais projektavimo, statybos darbų ir techninės priežiūros procesuose, tikrina ir pasirašo atliktų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų vertę, techninės priežiūros ir projekto parengimo ir jo vykdymo priežiūros ir kitų paslaugų priėmimo ir perdavimo aktus, suteiktų techninės priežiūros paslaugų ataskaitas, tikrina darbų kiekių ir kainų atitiktį viešųjų pirkimų dokumentams, kontroliuoja sutarčių sąlygų vykdymą, lėšų naudojimą, atliekamų darbų normatyvinę kokybę;
5.6. kontroliuoja techninių, darbo projektų sprendinių ar darbų pakeitimų pagrįstumą ir teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina jų tinkamą įforminimą tam, kad pakeitimai atitiktų statybos, viešųjų pirkimų ir kitus teisės aktų reikalavimus, teikia rekomendacijas ir (ar) išvadas dėl nenumatytų arba papildomų darbų, techninių sprendinių keitimo ir kita, pasirašo papildomų darbų aktus;
5.7. organizuoja statybos užbaigimo procedūras, komplektuoja, rengia ir teikia kartu su rangovu bei techniniu prižiūrėtoju dokumentaciją statybos užbaigimo komisijai, teikia dokumentus statiniams įregistruoti ir užtikrina dokumentų perdavimą naudotojui; 
5.8. vykdo užbaigtų objektų apžiūrą garantiniu laikotarpiu, o išryškėjus darbų defektams,  inicijuoja komisijos sudarymą jiems įvertinti ir organizuoja defektų pašalinimą;
5.9. organizuoja savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto fondo pastatų, savivaldybės pastatų ir butų remontą ir priežiūrą, užtikrina atliekamų darbų kokybę, savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo tikslingumą pastatų ir patalpų statybai, remontui, rekonstrukcijai;
5.10. organizuoja būsto pritaikymo žmonėms su negalia eskizinių brėžinių projektavimo ir statybos darbus;
5.11. organizuoja savivaldybės apšvietimo tinklų eksploatavimą, naujų apšvietimo tinklų įrengimą;
5.12. kontroliuoja elektros, šilumos ūkio įrengimų, vandentiekio ir nuotekų sistemų remonto, montavimo, derinimo, bandymų, įrengimų operatyvinio valdymo, techninės priežiūros darbus savivaldybės įstaigų, savivaldybės administracijos ir savivaldybės seniūnijų pastatuose;
5.13. vykdo savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ir savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomų pastatų techninę priežiūrą;
5.14. prižiūri šilumos, elektros energijos, geriamojo vandens tiekimo užtikrinimą savivaldybėje ir prireikus sprendžia susijusius klausimus;
5.15. sprendžia kitus savo kompetencijai priklausančius statybų, inžinerinės infrastruktūros tvarkymo, likvidavimo, eksploatavimo klausimus;
5.16. prireikus pagal kompetenciją dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei programų paramai gauti ir įgyvendinant projektus;
5.17. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.18. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.19. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.20. bendradarbiauja ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.21. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

______________