Lt
Pradžia

Turto nuoma

Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas išnuomojamas vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso  organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 5TS-279 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Asmenys ketinantys dalyvauti viešame nuomos konkurse, paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia komisijos nariui arba turto valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas ir adresas, ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti pradinio įnašo sumokėjimo patvirtinimo dokumentai. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

1. paraiška dalyvauti konkurse, kurios forma (pridedama). Paraiškoje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas nuomojamo turto nuompinigių dydis ir metinis turto nuomos mokesčio dydis, kai išnuomojami pastatai ar patalpos, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikomos specialiosios charakteristikos, įskaitant leidimų sistemą, – informacija dėl atitikties konkurso sąlygose nustatytoms išnuomojamo turto specialiosioms charakteristikoms, konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai; paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;

2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse  atstovauja jo įgaliotas asmuo;

3. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.

Nuomos tvarkos aprašas

Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo išnuomoto nekilnojamojo turto sąrašas

 

Informacija atnaujinta 2021-02-09 13:20