Lt
Pradžia

Būstas

Kur reikia kreiptis norint išsinuomoti socialinį būstą?

Asmenys ir šeimos, norėdami gauti paramą būstui išsinuomoti, turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal asmens (šeimos atveju – vieno iš šeimos narių pasirinktinai) deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu deklaruotos gyvenamosios vietos neturi, – į savivaldybės, kurioje yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją.

Kas turi teisę nuomotis socialinį būstą?

Teisę nuomotis socialinį būstą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

1) kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, taip pat asmenys, įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lazdijų rajono savivaldybėje;

2) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas už praėjusius kalendorius metus,  t. y. Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikė Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (forma FR0001). Deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šio įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių:

 • asmens be šeimos: pajamos – 40 VRP* (valstybės remiamos pajamos), t. y. 7 040 Eur, turtas – 56 VRP, t. y. 9 856 Eur;

• dviejų ar trijų asmenų šeimos: pajamos – 80 VRP (valstybės remiamos pajamos), t. y. 14 080, turtas – 112 VRP, t. y. 19 712 Eur;

 • keturių ar daugiau asmenų šeimos: metinės pajamos vienam šeimos nariui – 23 VRP (valstybės remiamos pajamos), t. y. 4 048 Eur, turtas vienam asmeniui – 56 VRP (valstybės remiamos pajamos), t. y. 9 856 Eur;

3) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 10 arba 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą.

*Valstybės remiamų pajamų dydis (VRP) 2024 metams – 176 Eur.

Kokius dokumentus reikia pateikti, norint stoti į eilę socialiniam būstui gauti? 

Asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

• Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintos formos prašymą (pildomas vietoje);

• asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas ar kitus dokumentus, jei nėra gaunami iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Iki prašymo pateikimo dienos būtina pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją* su joje deklaruotomis pajamomis (deklaracijos forma FR0001). Kreiptis į Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Lazdijų poskyrį (Vilniaus g. 19, Lazdijai).

* Šios deklaracijos duomenis apie gautas pajamas ir deklaruotą turtą reikės įrašyti į savivaldybės administracijai teikiamą prašymą.

Kokiems asmenims teikiama parama būstui įsigyti (subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti) ir kur kreiptis?

Parama būstui įsigyti teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti.

Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikiama kreditų gavėjams, jeigu jie atitinka Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus:

1) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas; deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;

2) įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

a) pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos, šio prašymo pateikimo metu, taip pat teisės į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją nustatymo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;

b) turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams būstui pirkti, statyti (dalį kredito panaudojant žemės sklypui, kuriame yra arba planuojamas statyti būstas, pirkti), nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti arba mokant išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją;

c) neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Prašymas teikiamas elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (www.spis.lt).

Informacija atnaujinta 2024-06-28 11:45