Lt
Pradžia

SOCIALINIS RECEPTAS LAZDIJŲ MIESTO GYVENTOJAMS

SOCIALINIS RECEPTAS LAZDIJŲ MIESTO GYVENTOJAMS

Projektas skirtas įdiegti socialinį receptą – kaip vieną iš sprendimo būdų, skirtų spręsti kompleksines problemas Lazdijų mieste.

Numatomos veiklos: jogos užsiėmimai; šokio pamokos; piešimo, kūrybiškumo užsiėmimai; meno dirbtuvės; pasivaikščiojimų ir mankštų ciklas gryname ore su šiaurietiškomis lazdomis; kultūrinės/pažintinės/edukacinės ekskursijos.

Projekto rezultatai - ugdant socialinę atskirtį patiriančių grupių motyvaciją, sumažinti projekto dalyvių socialinę atskirtį ir padidinti jų dalyvavimą bendruomenės gyvenime.

Inicijuojamo projekto nauda - numatoma, jog įgyvendinamas projektas padidins Lazdijų miesto gyventojų motyvaciją ir skatins juos aktyviau įsitraukti į visuomenės gyvenimą, ugdys bendruomeniškumą. Projekto metu užmegzti nauji socialiniai ryšiai, dalyvaujant sociokultūrinėse veiklose gali sumažinti vienišumą ir socialinės paramos stoką, kurie yra susiję tiek su neigiama fiziologine reakcija, tiek pažinimo funkcijų pablogėjimu, tiek funkciniu ir motoriniu nuosmukiu, psichinėmis ligomis ir priešlaikiniu mirtingumu.

Projekto tikslinė grupė: nepasiturintys asmenys ir šeimos, kuriems pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama;  neįgalieji, t. y. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, ir jų šeimos nariai; senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžiaus asmenys, kurie dėl amžiaus iš dalies ar visiškai yra netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Viso projekte numatyta 30 asmenų, gavusių naudą iš projekto veiklų.

Projektas įgyvendinamas kartu su parneriu – Lazdijų miesto seniūnijos bendruomenės komitetu, kurio 2 savanoriai ir teiks socialinį receptą Lazdijų miesto gyventojams.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

Bendra projekto vertė – 30.373,05 Eur.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneris – Lazdijų miesto seniūnijos bendruomenės komitetas.

Projekto vykdymo pradžia – 2020-12-04

Projekto vykdymo pabaiga – 2021-12-04

Informaciją pateikė:

Vidmantas Pilvinis

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vedėjos pavaduotojas

Tel. Nr. 8 615 94 921

El. p. vidmantas.pilvinis@lazdijai.lt

Informacija atnaujinta 2020-12-28 14:32