Lt
Pradžia

SUMAŽINSIME SOCIALINĘ ATSKIRTĮ

SUMAŽINSIME SOCIALINĘ ATSKIRTĮ

Lazdijų rajono savivaldybė įgyvendina projektą „Sumažinsime socialinę atskirtį“ siekiant didinti gyventojų socialinę atsakomybę, motyvaciją bei savanorystę Lazdijų mieste. Projekto įgyvendinimo metu veiklose dalyvaus 50 dalyvių. Mokymai bus vykdomi įgyvendinant 2 veiklas: I veikla: Savipagalbos  grupių organizavimas siekiant didinti socialinę atsakomybę, motyvaciją; II veikla: Savipagalbos grupių organizavimas siekiant skatinti savanorystę.

Šis projektas inicijuotas siekiant projekte numatytomis veiklomis padėti gyventojams susidoroti su kylančiais iššūkiais, siekiant padidinti jų asmeninę motyvaciją ir sumažinti socialinę atskirtį, mažinti gyventojų atskirtį Lazdijų mieste. Numatomos organizuoti savipagalbos grupės, kuriose socialinę atskirtį patiriantiems Lazdijų miesto gyventojams bus suteikta žinios kaip atgauti psichologinę pusiausvyrą, esant konfliktinėse situacijose, smurtui artimoje aplinkoje, payčioms, identifikuoti galimas grėsmes ir priimant sprendimus, kas leis sumažinti socialinę atskirtį, bei lengviau integruotis į bendruomeninį gyvenimą.

Projekto įgyvendinimo metu numatomos savipagalbos grupių metu temos: „Smurtas artimoje aplinkoje“, „Prekyba žmonėmis“, „Savanorystė“, „Lygios galimybės“, „Socialinio aktyvumo skatinimas“, „Pagalba šeimoms auginančioms vaikus su įvairiais sutrikimais“.

Projektas įgyvendinamas kartu su parneriu – Dzūkijos VVG. Ši įstaiga savo veikla siekia  tenkinti  Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų bei jų bendruomenių poreikius, ieškodami tinkamiausių sprendimų ekonominei ir socialinei gerovei kelti,  skatindami ir palaikydami vietines iniciatyvas verslo, švietimo, socialinės paramos ir kitose srityse. Dzūkijos VVG telks vietos gyventojus dalyvauti projekto veiklose.

Siekiami projekto rezultatai – ugdant pažeidžiamiausių visuomenės grupių motyvaciją, sumažinti jų socialinę atskirtį ir padidinti jų dalyvavimą savanoriškoje veikloje.

Projekto tikslinė grupė – tai Lazdijų mieste gyvenantys:

  1. Daugiavaikių šeimų nariai.
  2. Socialinės rizikos šeimos.
  3. Lazdijų miesto gyventojai, patyrę ar šiuo metu patiriantys socialinę atskirtį:

3.1. daugiavaikių šeimų nariai (tėvai, jų vaikai ir įvaikiai, kurių amžius iki 18 metų arba tuo atveju, kai vaikai ir įvaikiai yra nedirbantys ir nesusituokę, mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai – kurių amžius nuo 18 iki 24 metų, kartu gyvenantys jų seneliai), motinos (tėvai), vienos (-i) auginančios (-ys) vaiką (-us) iki 14 metų;

3.2. asmenys, sergantys priklausomybės ligomis, ir jų šeimos nariai;

3.3. nepasiturintys asmenys ir šeimos, kuriems pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama (pvz., socialinės pašalpos ar būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos);

3.4. asmenys, patiriantys socialinę atskirtį dėl kitų, nei priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ PFSA 4 priedo 1–17 punktuose nurodytų priežasčių.

Tikslinės grupės poreikiai: socialiai atsakingos motyvacijos didinimas, galimų grėsmių supratimas, savirealizacija, tobulėjimas, bendravimas.

Inicijuojamo projekto nauda - numatoma, jog įgyvendinamas projektas padidins Lazdijų miesto gyventojų socialinę motyvaciją, ir skatins juos aktyviau įsitraukti į visuomenės gyvenimą, dalyvauti savanorystės veikloje.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

Bendra projekto vertė – 19.135,90 Eur.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneris – Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG).

Projekto vykdymo pradžia – 2020-12-10

Projekto vykdymo pabaiga – 2021-08-10

Informaciją pateikė:

Vidmantas Pilvinis

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vedėjos pavaduotojas

Tel. Nr. 8 615 94 921

El. p. vidmantas.pilvinis@lazdijai.lt

Informacija atnaujinta 2020-12-30 14:11