Lt
Pradžia

Komiteto įgaliojimai

Biudžeto, turto ir investicijų komitetas dirba pagal Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 5TS-412 „Dėl  Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 195.5 papunktyje nurodytus įgaliojimus:

1. svarstyti Tarybai pateikto tvirtinti savivaldybės biudžeto projektą, svarstyti ir teikti išvadas dėl biudžeto vykdymo, svarstyti biudžeto tikslinimą;

2. svarstyti ir teikti išvadas dėl papildomų bei planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų lėšų paskirstymo bei tikslinės paskirties fondų sudarymo ir naudojimo;

3. teikti siūlymus dėl biudžeto asignavimų paskirstymo asignavimų valdytojams;

4. svarstyti ir teikti išvadas dėl savivaldybės bendrųjų ilgalaikių investicinių programų projektų rengimo;

5. svarstyti ir teikti siūlymus dėl valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų ir kitų valstybės fondų lėšų bei materialiojo turto paskirstymo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms;

6. svarstyti ir teikti išvadas dėl savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise;

7. svarstyti ir teikti išvadas dėl naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės valdomų įmonių imamas paskolas;

8. svarstyti ir teikti siūlymus dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įstatymų nustatytų lengvatų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita. Teikti siūlymus dėl subsidijų ir kompensacijų skyrimo naujas darbo vietas steigiančioms visų rūšių įmonėms tvarkos, atitinkamai teikti siūlymus dėl savivaldybės biudžeto keitimo tais atvejais, kai lėšų tam nebuvo numatyta;

9. svarstyti ir teikti siūlymus dėl darbų organizavimo iš Užimtumo didinimo programos;

10. svarstyti ir teikti siūlymus dėl  sąlygų verslo plėtrai sudarymo ir šios veiklos skatinimo;

11. svarstyti Tarybai tvirtinti pateiktus savivaldybės ekonominės ir socialinės raidos planus, prognozes ir jų vykdymą, analizuoti lėšų iš Europos Sąjungos ir kitų struktūrinių fondų naudojimo tikslingumą bei teikti išvadas;

12. svarstyti ir teikti išvadas dėl valstybės paramos būstui įsigyti tvarkymo, socialinių būstų suteikimo, teikti siūlymus dėl socialinio būsto fondo formavimo (statybos, pirkimo ir t. t.) tvarkos, būsto suteikimo tvarkos bei dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio;

13. svarstyti ir teikti siūlymus dėl  prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos turgavietėse bei viešosiose vietose nustatymo;

14. pagal savo kompetenciją svarstyti ir teikti išvadas dėl Tarybai teikiamų administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolieriaus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų bei atsakymų į Tarybos narių paklausimus;

15. svarstyti ir teikti išvadas dėl koncesijų suteikimo tikslingumo;

16. svarstyti ir teikti siūlymus dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos nustatymo, išskyrus atvejus, kai ji nustatyta įstatymuose;

17. svarstyti ir teikti išvadas bei pasiūlymus kitais komiteto arba jo kompetencijai priskirtais klausimais.

Informacija atnaujinta 2020-08-20 13:40