Lt
Pradžia

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS DĖL LĖŠŲ PROJEKTŲ DALINIAM FINANSAVIMUI GAUTI 2022 M.

KVIEČIAME

NEVYRIAUSYBINES IR BENDRUOMENINES ORGANIZACIJAS

TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

LĖŠOMS GAUTI IŠ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO

(pagal Aprašo 8.1.-8.2. papunktį)

Lazdijų rajono savivaldybės administracija kviečia nevyriausybines ir bendruomenines  organizacijas, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas, teikti paraiškas lėšoms gauti iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto.

Savivaldybės biudžeto lėšos Pareiškėjams skiriamos konkurso būdu.

Konkursui skirta Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšų (toliau – lėšos) suma – 17 000,00 Eur.

Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 200,00 Eur.

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 27 376,1 Eur.

(Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 10V-182 „Dėl didžiausios ir mažiausios lėšų sumos vienam projektui)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – iki 2022 m.  lapkričio 30 d.

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. kovo 7 d. iki kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos.

Pareiškėjo teikiamų paraiškų skaičius konkursui neribojamas.

Galimi pareiškėjai:

 1. Nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, Registrų centre įregistravusios žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija (toliau – NVO) ir kurių buveinės registracijos ir veiklos vykdymo vieta yra Savivaldybė;
 2. Bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas ir kurių buveinės registracijos ir veiklos vykdymo vieta yra Savivaldybė.

Pareiškėjams lėšos konkurso būdu gali būti skiriamos (pagal Aprašo 8.1-8.2 papunktį):

 1. Projektams dalyvaujant nacionalinio biudžeto, Europos Sąjungos ir kitose programose, skiriant privalomą Pareiškėjo prisidėjimo finansavimo procentą, pagal finansavimo sąlygų aprašus, nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
 2. Prekių ir (ar) paslaugų įsigijimui, kai prekės ir (ar) paslaugos yra būtinos projekto įgyvendinimui, tačiau jos nebuvo numatytos paraiškos rengimo ir (ar) projekto įgyvendinimo metu.

Paraiškai taikomi reikalavimai:

 1. Projektų atrankos ir finansavimo konkurso paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba (Aprašo 1 priedas);
 2. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi;
 3. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu;
 4. Sutarčių ir (ar) susitarimų su projekto partneriais dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą tinkamai patvirtintos kopijos (tuo atveju, jei projektą numatoma įgyvendinti su partneriais;
 5. Už paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, Savivaldybės administracijai pateiktą paraišką negalima taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva.

Projektų paraiškos gali būti teikiamos šiais būdais:

 1. Popierine forma, priimamos Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Komunikacijos ir dokumentų skyriuje, adresu: Vilniaus g. 1, Lazdijai;
 2. El. paštu info@lazdijai.lt pasirašytos elektroniniu parašu (adoc).
 3. Kitais būdais (pvz., faksu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos, neregistruojamos ir nevertinamos.

Pareiškėjas gali atsiimti Savivaldybės administracijai teiktą paraišką, pateikdamas rašytinį prašymą nevertinti paraiškos per 5 darbo dienas nuo Kvietime nurodytos paraiškų priėmimo termino pabaigos.

Nuorodos į dokumentus:

 1. Lazdijų rajono savivaldybės nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas, patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 5TS-936.
 1. Projektų atrankos ir finansavimo konkurso paraiškos forma (Aprašo 1 priedas).

Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Vaiva Čepononienė, mob. 8 613 28 027, el. p. vaiva.cepononiene@lazdijai.lt arba https://lazdijai.lt/gyventojams/struktura-ir-kontaktai/23/strateginio-planavimo-ir-investiciniu-projektu-valdymo-skyrius/d23


DĖL LĖŠŲ NEVYRIAUSYBINIŲ IR BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ ĮGYVENDINAMIEMS PROJEKTAMS DALINAI FINANSUOTI

DĖL LĖŠŲ ĮGYVENDINAMIEMS PROJEKTAMS DALINAI FINANSUOTI 

Informacija atnaujinta 2022-07-15 13:28