Lt
Pradžia

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMUI 2022

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

Lazdijų rajono savivaldybės administracija kviečia bendruomenines organizacijas, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas,  teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Lazdijų rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 10V-529 (toliau – Aprašas) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a8c49860d83711ec8d9390588bf2de65

Priemonės tikslas - skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą, tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 12 731,00 Eur.

Lėšų paskirstymas Lazdijų rajono savivaldybės seniūnijoms patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr.10V-613

 1. Būdviečio seniūnijai – 980,00 Eur;
 2. Kapčiamiesčio seniūnijai – 979,00 Eur;
 3. Krosnos seniūnijai – 947,00 Eur;
 4. Kučiūnų seniūnijai – 915,00 Eur;
 5. Lazdijų miesto seniūnijai – 1725,00 Eur;
 6. Lazdijų seniūnijai – 1403,00 Eur;
 7. Noragėlių seniūnijai – 959,00 Eur;
 8. Seirijų seniūnijai – 1283,00 Eur;
 9. Šeštokų seniūnijai – 1086,00 Eur;
 10. Šventežerio seniūnijai – 1142,00 Eur;
 11. Veisiejų seniūnijai – 1312,00 Eur.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 300,00 eurų Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – seniūnijai skirta Priemonei įgyvendinti lėšų suma. Išsamiau Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 8  d. įsakyme Nr. 10V-653

Galimi pareiškėjai - bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas.

Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sutarties (toliau – Projekto įgyvendinimo sutartis) su projektą (-us) vykdyti atrinkta (-omis) organizacija (-omis) (toliau – Projekto vykdytojas) pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. birželio 15 d. iki 2022 m. liepos 5 d. 15.00 val.

Paraiškai taikomi reikalavimai:

 • paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal paraiškos formą (Aprašo 1 priedas);
 • paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi;
 • paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu;
 • pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi nurodyti, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti. Tinkamas finansuoti veiklas, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai, rasite čia.
 • Tinkamos finansuoti išlaidas rasite čia.

Išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, savivaldybės administracijai pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Rekomenduojama paraiškas teikti elektroniniu būdu.

Kartu su paraiška turi būti pateikta šių lietuvių kalba surašytų dokumentų kopijos:

 1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla), jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre;
 2. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, pareiškėjas, teikdamas paraišką, prideda laisvos formos ataskaitą apie faktinę veiklą nuo įsteigimo datos;
 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą);
 4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje;
 6. projekto vadovo, projekto veiklų vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);
 7. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Dokumentus, nurodytus 1 ir 2 (jeigu dokumentai nepateikti Juridinių asmenų registrui), 3 punktuose, pateikti privaloma.

Dokumentus, nurodytus 4, 5 punktuose, privaloma pateikti, jeigu projektas atitinka šiuose punktuose nustatytas sąlygas.

Paraiška pateikiama pasirinkus vieną iš būdų:

 1. originalą pateikiant Savivaldybės administracijai (adresas: Vilniaus g. 1, Lazdijai, Komunikacijos ir dokumentų skyriaus vieno langelio kabinete). Paraiška turi būti tvarkingai susegta;
 2. elektroniniu paštu info@lazdijai.lt, laiško temos laukelyje (Subjekt) nurodant – 1.1.6. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkursui. Paraiška turi būti pateikta vienoje pdf rinkmenoje (faile) arba pasirašyta elektroniniu parašu.
 3. Jei paraiška siunčiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Kitais būdais (pvz., faksu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos, neregistruojamos ir nevertinamos.

Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia:

Nuorodos į dokumentus:

 1. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 16 įsakymas Nr. 10V-529 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Lazdijų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a8c49860d83711ec8d9390588bf2de65
 2. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 31 d. įsakymas 10V-613 „Dėl priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2022 m. lėšų paskirstymo seniūnijoms“.
 3. Paraiškos forma (Aprašo 1 priedas).
 4. Sąmatos forma (Paraiškos priedas).
 5. Pavyzdinė deklaracijos forma (Aprašo 5 priedas)

Informacija atnaujinta 2022-07-01 11:32