Lt
Pradžia

Žemės ūkis, melioracija

Savivaldybėje teikiamos paslaugos

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas 
Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas
Techninių sąlygų dėl dirbtinio nepratekančio (pratekančio) paviršinio vandens telkinio (kūdros) kasimo išdavimas
Dirbtinio nepratekančio (pratekančio) paviršinio vandens telkinio (kūdros) kasimo projektų derinimas
Paraiškų dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti priėmimas ir vertinimas
Paraiškų biologinio saugumo priemonių įsigijimui priėmimas ir vertinimas
Paraiškų paramai bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą gauti priėmimas ir tvarkymas
Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities ,,Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisykles priėmimas ir vertinimas
Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities ,,Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisykles priėmimas ir vertinimas
Pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų pildymas
Prašymų atlikti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos darbus melioruotos žemės naudotojams priėmimas

Seniūnijoje teikiamos paslaugos

Pažymos, patvirtinančios žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai), išdavimas

Seniūnijoje / savivaldybėje teikiamos paslaugos

Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas  
Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimas  
Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV) išdavimas  
Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas  
Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas  
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, įvertinimas ir apskaičiavimas
Griežtai saugomų gyvūnų padarytos žalos įvertinimas ir apskaičiavimas
Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimas  
Paraiškų gauti pagalbą už paskerstas kiaules priėmimas ir vertinimas  
Paraiškų gauti pagalbą už ūkinių gyvūnų įsigijimą priėmimas ir vertinimas  
Melioracijos statinių techninių dokumentų teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams  
Paraiškų gauti finansinę valstybės paramą melioruotos žemės savininkams priėmimas ir vertinimas  
Techninių sąlygų statiniams projektuoti ir miškui įveisti melioruotoje žemėje išdavimas  

Informacija atnaujinta 2022-12-08 15:38