Lt
Pradžia

TŪM mokyklų programa I

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Lazdijų rajono savivaldybė yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: erdvių pritaikymas laisvam judėjimui, Steam ir edukacinės erdvių įkūrimas Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje, Menų studijos ir poilsio erdvių  įrengimas Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje, įsigyta įranga  ir priemonės - Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje edukacinei erdvei, Steam laboratorijai, Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje menų studijai, technologijų kabinetui bei kino žiūrėjimo įranga aktų salei. Tinklaveikos pagrindais organizuojami ilgalaikiai mokymai mokytojams universalaus dizaino, steam, lyderystės, kultūrinio ugdymo temomis, Stažuotės mokytojams ir mokyklų vadovams. Organizuojami bendruomenių įtraukimo renginiai, sukurtas tinklaveikos modelis.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

  • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis 76 (6-10 balų);
  • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis 36,34 (6-10 balų);
  • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis 3;
  • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose 10,5;
  • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų .
  • Jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus santykis (skaičius) 0,62;
  • Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis (proc.) 98,00;
  • Pareigybės dalis, tenkanti vienam pedagoginiam darbuotojui (vnt.) 0,85;

Informacija atnaujinta 2024-01-10 08:15