Lt
Pradžia

Savivaldybės teikiama parama

Parama verslui

 

Siekiant skatinti Lazdijų krašto verslo plėtrą kviečiame verslininkus ir mokinių mokomąsias bendroves teikti paraiškas finansinei paramai gauti pagal Lazdijų rajono savivaldybės verslo rėmimo programą.


Kaip tai veikia?
Lazdijų rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) registruoti smulkaus ir vidutinio verslo subjektai (taip pat mokomosios mokinių bendrovės) gali teikti paraiškas finansinei paramai gauti. Paraiškų pateikimo, nagrinėjimo ir lėšų skyrimo tvarką reglamentuoja Lazdijų rajono savivaldybės verslo rėmimo programos (toliau – Programa) finansavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) https://teisineinformacija.lt/lazdijai/Default.aspx?Id=3&DocId=55229
Paraiškas finansinei paramai gauti vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Savivaldybės verslo rėmimo programos komisija (toliau – Komisija). Komisija, įvertinusi, ar Pareiškėjas ir paraiška su papildomais dokumentais atitinka Nuostatuose nurodytus reikalavimus, priima rekomendacinio pobūdžio siūlymą Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui dėl finansinės paramos skyrimo. Galutinį sprendimą skirti finansinę paramą priima Savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl finansinės paramos skyrimo, su Pareiškėju pasirašoma nustatytos formos Finansinės paramos skyrimo pagal Lazdijų rajono savivaldybės verslo rėmimo programą sutartis.

Priemonės subjektas
Išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais, išskyrus atvejus, kai išlaidos patirtos lapkričio ar gruodžio mėnesį, paraiškos šioms išlaidoms kompensuoti teikiamos ateinančiais metais.
1. Pareiškėjas – mokomoji mokinių bendrovė, atitinkanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1509 „Dėl moksleivių ir studentų imitacinių bendrovių“ nuostatas, įmonė ar verslininkas, atitinkantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme ir šiuose Nuostatuose nustatytus reikalavimus, bei teikiantys paraišką finansinei paramai gauti pagal Lazdijų rajono savivaldybės verslo rėmimo programą.
2. Verslininkas – fizinis asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine-komercine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, individualios veiklos pažymėjimą, ūkininko pažymėjimą).
3. Jaunas verslininkas – fizinis asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine- komercine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, individualios veiklos pažymėjimą, ūkininko pažymėjimą) ir yra iki 29 metų amžiaus Paraiškos pateikimo metu.
4. Mokomoji mokinių bendrovė – viešosios įstaigos „Lietuvos Junior Achievement“ verslumo programa, mokykloje suteikianti mokiniams realią verslo patirtį. Ši programa – tai realaus verslo kūrimo patirtis, supažindinanti, kaip verslas yra vystomas, valdomas bei leidžiant mokiniams patiems priimti svarbiausius su jų verslu susijusius sprendimus.
Finansinės paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau – SVV subjektas) bei mokomosioms mokinių bendrovėms formos ir dydžiai:
- Finansuojamos priemonės
- Finansavimo sąlygos

Įmonės steigimo ir darbų saugos mokymų, skirtų darbdaviui ar jam atstovaujančiam asmeniui, išlaidų kompensavimas
Dalinis įmonės steigimo ir darbų saugos mokymų, skirtų darbdaviui ar jam atstovaujančiam asmeniui, išlaidų kompensavimas.
100 proc. kompensuojami mokesčiai, sumokėti VĮ Registrų centrui bei patirtos išlaidos už darbų saugos mokymus iki 70 proc., bet ne daugiau kaip 200 Eur.
(Jaunam verslininkui (iki 29 m. amžiaus paraiškos pateikimo metu) -kompensuojami 100 proc. mokesčių, sumokėtų VĮ Registrų centrui bei išlaidos už darbų saugos mokymus.)

Verslo planų / paraiškų finansinei paramai gauti iš fondų ir bankų rengimo išlaidų dalinis kompensavimas
Kompensuojama iki 50 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur, už verslo plano, paraiškos skirti finansinę paramą iš ES ir kitų fondų parengimą, kai paraiškos administracinis vertinimas yra teigiamas ir pateikiamas tai įrodantis dokumentas;
Kompensuojama 100 proc., bet ne daugiau kaip 580 Eur, patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už verslo plano, paraiškos skirti finansinę paramą iš ES ir kitų fondų parengimą, kai yra gautas finansavimas verslo planui ir pateikiamas tai įrodantis dokumentas.


Elektroninių parduotuvių sukūrimo arba nuomos paslaugų išlaidų dalinis kompensavimas
Kompensuojama iki 80 proc. elektroninių parduotuvių sukūrimo arba nuomos paslaugų išlaidų, pagrįstų dokumentais, bet ne daugiau kaip 300 Eur per metus vienai įmonei ar mokomajai bendrovei.


Finansinė parama, įgyvendinant Vietinio užimtumo iniciatyvų programas Lazdijų rajono savivaldybėje
Verslo subjektams, dalyvaujantiems Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Lazdijų skyriaus (toliau – Užimtumo tarnyba) Vietinio užimtumo iniciatyvų (VUI) programose ir įgyvendinant jas Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, skiriama 500 Eur piniginė vienkartinė parama už kiekvieną įsteigtą naują darbo vietą, išskyrus vadovo darbo vietą.
50 proc. paramos sumos yra išmokama pirmaisiais kalendoriniais naujos darbo vietos įsteigimo metais, o likusi 50 proc. paramos sumos dalis – pateikus dokumentus, įrodančius, kad naujai įsteigta darbo vieta išlaikyta 24 mėn. nuo jos įsteigimo datos.


Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų dalinis kompensavimas
Verslo subjektai, kurie per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos įkūrė bent vieną naują (papildomą) darbo vietą Lazdijų rajono savivaldybėje ir joje įdarbino darbuotoją, gali gauti finansavimą:
Vienai įkurtai naujai darbo vietai, įdarbinant Lazdijų rajono gyventoją (turi būti deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta) pagal neterminuotą darbo sutartį, gali būti skiriama vieną kartą iki 1000 Eur dalinė išlaidų kompensacija (išlaikant darbo vietą ne mažiau kaip 12 mėnesių);
Jeigu asmenys įdarbinami nepilnu etatu arba įdarbinami ne Lazdijų rajono gyventojai, komisija turi teisę siūlyti skirti mažesnę finansinę paramą;
Kompensuojamos Lazdijų rajono jaunimo iki 25 metų amžiaus, įdarbinto pagal terminuotas darbo sutartis, su darbo santykiais ar veiklos vykdymu susijusios per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos patirtos išlaidos, bet ne daugiau kaip 300 Eur už vieną asmenį (asmuo turi būti dirbęs ne mažiau kaip 2 mėn.).


Infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia SVV subjekto teritorijoje išlaidų dalinis kompensavimas (pandusų įrengimas, mobilių pandusų įsigijimas ir pan.)
Kompensuojamos infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia patirtos išlaidos iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur (PVM nėra tinkamos išlaidos, jei įmonė yra PVM mokėtoja).
Kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas vieno SVV subjekto patirtoms išlaidoms, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki prašymo pateikimo finansinei paramai gauti dienos.


Parama, skatinimas – mokomosioms mokinių bendrovėms ir naujoms jaunimo verslumo iniciatyvoms
Parama skiriama mokomosioms mokinių bendrovėms bei naujoms jaunimo socialinio verslo iniciatyvoms pradėti, verslumo kompetencijų ugdymui, mokomųjų mokinių bendrovių stovyklų organizavimui, kurių metu mokiniai mokosi realizuoti savo idėjas, kurti ir realizuoti verslo planus, dirbti komandoje. Skatinamas mokinių mokomųjų bendrovių bendradarbiavimas.
Išlaidos gali būti skirtos priemonėms, reikalingoms medžiagoms įsigyti, mokymų paslaugų, stovyklų organizavimo išlaidoms kompensuoti.
Vienai mokomajai mokinių bendrovei ir jos iniciatyvoms paremti gali būti skiriama ne daugiau kaip 200 Eur per metus.


Apsaugos prekių ir paslaugų (išskyrus ilgalaikį materialųjį turtą), susijusių su COVID-19 grėsmių mažinimu ir apsauga, įsigijimo išlaidų dalinis kompensavimas
Kompensuojama iki 400 Eur patirtos ir dokumentais pagrįstos išlaidos vienai įmonei / verslininkui, už apsaugos prekių, priemonių ir paslaugų (respiratorių, pirštinių, apsauginių skydų, akinių, dezinfekavimo paslaugų, dezinfekcinio skysčio, chalatų įsigijimo ir pan., išskyrus ilgalaikį materialųjį turtą), susijusių su apsauga nuo COVID-19 .
Kompensuojamos išlaidos, patirtos nuo 2020 m. kovo 16 d. ir po karantino termino pabaigos praėjus 2 mėnesiams.

Kas gali kreiptis? Kas gali naudotis priemone?
Pareiškėjai turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytas sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams
2. įmonėms – būti įregistruotoms Juridinių asmenų registre;
3. verslininkams – verslininkams turėti galiojantį verslo liudijimą, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą ar individualios veiklos pažymą;
4. būti registruotam ir vykdyti veiklą Savivaldybės teritorijoje;
5. mokomosioms bendrovėms turėti viešosios įstaigos „Lietuvos Junior Achievement“ (LJA) išduotą leidimą vykdyti veiklą;
6. neturėti įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondui, Valstybinei mokesčių inspekcijai;
7. jaunas verslininkas – kreipimosi dėl įmonės steigimo išlaidų kompensavimo metu turi būti iki 29 metų amžiaus.
Siekdami gauti finansinę paramą, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai ar mokomosios mokinių bendrovės teikia Paraiškas.

Dokumentai, priemonės įgyvendintojas, kontaktai, kur kreiptis.
Dokumentų formos:
Lazdijų rajono savivaldybės verslo rėmimo programos finansavimo nuostatai https://teisineinformacija.lt/lazdijai/Default.aspx?Id=3&DocId=55229
Paraiška 
Pažyma apie įdarbintus asmenis į naujai įsteigtas darbo vietas (4 priedas)
Ataskaita apie dirbančius asmenis naujai įsteigtose darbo vietose (5 priedas)
De minimis pagalbos gavėjams taikomų reikalavimų atitikimą patvirtinančio klausimyno forma

Paraiškos priimamos ir registruojamos Savivaldybės administracijos Komunikacijos ir dokumentų skyriaus vieno langelio kabinete, adresu: Vilniaus g. 1., Lazdijai, arba teikiant elektroninėmis ryšio priemonėmis – el. paštu: info@lazdijai.lt 

Priemonės įgyvendinimą administruoja Lazdijų rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrius, tel. +370 613 28 027

___________________________________________________________________

Patvirtinti finansinės paramos gavėjai

 

Informacija apie 2020 m. iš Lazdijų rajono savivaldybės Užimtumo, verslo ir nevyriausybinių organizacijų plėtros programos pagal priemones Nr. 1.1.1 „Finansinės paramos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams teikimas“ ir priemonę Nr. 3.1.1 „COVID-19 ligos sukeltų padarinių poveikio mažinimo veiksmų įgyvendinimas“ skirtą paramą verslo subjektams skelbiama čia.

Informacija atnaujinta 2020-11-03 09:16