Lt
Pradžia

Savivaldybės teikiama parama

Siekiant skatinti Lazdijų krašto verslo plėtrą kviečiame verslininkus ir mokinių mokomąsias bendroves teikti paraiškas finansinei paramai gauti pagal Lazdijų rajono savivaldybės finansinės paramos teikimo smulkaus ir vidutinio verslo subjektams bei jaunų žmonių verslumo iniciatyvoms tvarkos aprašą (toliau - Aprašas).


Kaip tai veikia?
Lazdijų rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) registruoti smulkaus ir vidutinio verslo subjektai (taip pat mokomosios mokinių bendrovės) gali teikti paraiškas finansinei paramai gauti iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto.

Paraiškų pateikimo, nagrinėjimo ir lėšų skyrimo tvarką reglamentuoja Lazdijų rajono savivaldybės finansinės paramos teikimo smulkaus ir vidutinio verslo subjektams bei jaunų žmonių verslumo iniciatyvoms tvarkos aprašas.

Pagal šį Aprašą finansinė parama teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio nuostatas, įregistruotiems Savivaldybėje ir vykdantiems ekonominę veiklą Savivaldybės teritorijoje, bei verslininkams – fiziniams asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Savivaldybėje ir kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą), ūkininkams, skatinamos jaunimo verslumo iniciatyvos ir mokomosios mokinių bendrovės, atitinkančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1509 „Dėl moksleivių ir studentų imitacinių bendrovių“ nuostatas.

Paraiškas finansinei paramai gauti vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Savivaldybės finansinės paramos teikimo smulkaus ir vidutinio verslo subjektams bei jaunų žmonių verslumo iniciatyvoms komisija (toliau – Komisija).

Komisija, įvertinusi, ar Pareiškėjas ir paraiška su papildomais dokumentais atitinka Apraše nurodytus reikalavimus, priima rekomendacinio pobūdžio siūlymą Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui dėl finansinės paramos skyrimo. Galutinį sprendimą skirti finansinę paramą priima Savivaldybės administracijos direktorius.


Priemonės subjektas
Paraiškos apie SVV subjekto patirtas išlaidas gali būti teikiamos tik už einamuosius ir praėjusius kalendorinius metus (išskyrus išlaidas pgl. priemonę „Dalinis verslo paskolos palūkanų kompensavimas“).
1. Pareiškėjas – mokomoji mokinių bendrovė, atitinkanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1509 „Dėl moksleivių ir studentų imitacinių bendrovių“ nuostatas, įmonė ar verslininkas, atitinkantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme ir šiame Apraše nustatytus reikalavimus bei teikiantis paraišką finansinei paramai gauti pagal Lazdijų rajono savivaldybės finansinės paramos teikimo smulkaus ir vidutinio verslo subjektams bei jaunų žmonių verslumo iniciatyvoms tvarkos aprašą.
2. Verslininkas – fizinis asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą Savivaldybėje, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine-komercine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, individualios veiklos pažymėjimą, ūkininko pažymėjimą).
3. Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai).


Finansuojamos priemonės

Finansavimo sąlygos

13.1. Įmonės steigimo ir darbų saugos mokymų, skirtų darbdaviui ar jam atstovaujančiam asmeniui, išlaidų kompensavimas

100 proc. kompensuojami mokesčiai, sumokėti VĮ Registrų centrui bei patirtos išlaidos už darbų saugos mokymus iki 70 proc., bet ne daugiau kaip 200 Eur.

Įmonė turi būti įregistruota Savivaldybės teritorijoje einamaisiais metais, išskyrus atvejus, jei įmonė įregistruota lapkričio ar gruodžio mėnesį, paraiškos teikiamos ateinančiais metais.

13.2. Verslo planų / paraiškų finansinei paramai gauti iš fondų ir bankų rengimo išlaidų dalinis kompensavimas

Kompensuojama 70 proc., bet ne daugiau kaip 406 Eur, patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už verslo plano / paraiškos skirti finansinę paramą iš ES ir kitų fondų parengimą, kai yra gautas finansavimas verslo planui ir pateikiamas tai įrodantis dokumentas.

Išlaidos turi būti patirtos ne vėliau kaip 6 mėnesiai iki paraiškos pateikimo.

Verslo planas / projektas turi būti įgyvendinamas Savivaldybės teritorijoje.

13.3. Naujai sukurtos internetinės programėlės, internetinės parduotuvės sukūrimo paslaugų išlaidų dalinis kompensavimas

Kompensuojama iki 80 proc. sukūrimo paslaugų išlaidų, pagrįstų dokumentais, bet ne daugiau kaip 1 tūkst. eurų.

Išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais.

13.4. Vienkartinė finansinė parama, įgyvendinant Vietinio užimtumo iniciatyvų programas Lazdijų rajono savivaldybėje

Verslo subjektams, dalyvaujantiems Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Lazdijų skyriaus (toliau – Užimtumo tarnyba) Vietinio užimtumo iniciatyvų (VUI) programose ir įgyvendinant jas Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, skiriama vienkartinė 100 Eur piniginė parama už kiekvieną įsteigtą naują darbo vietą, išskyrus vadovo darbo vietą.

13.5. Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų dalinis kompensavimas

Verslo subjektai, kurie per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos įkūrė bent vieną naują (papildomą) darbo vietą Lazdijų rajono savivaldybėje ir joje įdarbino darbuotoją, gali gauti įkūrimo išlaidų dalinį kompensavimą:

 vienai įkurtai naujai darbo vietai, įdarbinus Lazdijų rajono gyventoją (turi būti deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta) pagal neterminuotą darbo sutartį, gali būti skiriama vieną kartą iki 1000 Eur dalinė išlaidų kompensacija.

  Išlaidų kompensavimo dydis skiriamas atsižvelgiant į darbuotojo darbo užmokestį, įformintą darbo sutartyje.

13.6. Infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia SVV subjekto teritorijoje išlaidų dalinis kompensavimas (pandusų įrengimas, mobilių pandusų įsigijimas ir pan.) 

Kompensuojamos patirtos išlaidos iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 750 Eur (PVM nėra tinkamos išlaidos, jei įmonė yra PVM mokėtoja).

Kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas vieno  SVV subjekto patirtoms išlaidoms, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki prašymo pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

Išlaidos gali būti kompensuojamos, jei jos nėra pakartotinai finansuojamos / numatomos finansuoti iš kitų finansinės paramos priemonių.

13.7. Dalinis verslo paskolos palūkanų kompensavimas

Kompensuojama iki 30 proc. verslo paskolos palūkanų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur vienam pareiškėjui, turinčiam galiojančią verslo paskolos sutartį,  nuo faktiškai sumokėtos palūkanų sumos.

 Paskolos sutartis turi būti pasirašyta ne anksčiau kaip 2018 m. sausio 1 dieną.

Maksimalus laikotarpis už kurį gali būti kompensuojamos palūkanos – 36 mėn.

Jei pagal paskolos sutartį dalis paskolos lėšų yra skirtos netinkamoms išlaidoms finansuoti, palūkanos kompensuojamos tik už paskolos dalį, skirtą numatytoms tinkamoms išlaidoms finansuoti. Tokiu atveju paskolos dalys turi būti išskirtos taip, kad būtų galima identifikuoti tinkamos paskolos lėšų dalies paskirtį paskolos išmokėjimo metu, šios dalies grąžinimo grafiką ir jai taikomus palūkanų dydžius.

Palūkanos nekompensuojamos, jeigu:

   - perkamas ir (ar) statomas nekilnojamasis turtas, siekiant jį parduoti (perleisti) kitiems asmenims, o ne naudoti savo veikloje;

    - paskolos lėšos yra skirtos ne komercinės paskirties automobiliui (-iams) įsigyti (ne komercinės paskirties automobiliu laikomas lengvasis automobilis, kuris transporto priemonės techniniame pase žymimas kaip M1 klasės). Šis draudimas netaikomas pareiškėjams, kurių veikla yra automobilių nuoma, vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi ir pavėžėjimą;

    - paskolos lėšos yra skirtos įmonių akcijoms, obligacijoms įsigyti ir kitam finansiniam turtui finansuoti, kitos paskolos likučio padengimui, naujos paskolos suteikimui trečiajam asmeniui, trečiųjų asmenų įsipareigojimų padengimui.

Kai SVV subjekto pagrindinė veikla yra:

·  Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba;

·  Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla;

· Alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių gamyba ir jų didmeninė, mažmeninė prekyba;

· Draudimo veikla.

13.8. Neteko galios.

2022 m. birželio 22 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-1117 redakcija

13.9. Parama, skatinimas – mokomosioms mokinių bendrovėms ir naujoms jaunimo verslumo iniciatyvoms

Vienai mokomajai mokinių bendrovei ir jos iniciatyvoms paremti gali būti skiriama ne daugiau kaip 300 Eur per metus.

Išlaidos gali būti skirtos priemonėms, reikalingoms medžiagoms įsigyti, mokymų paslaugų, stovyklų organizavimo išlaidoms kompensuoti.

Išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais.

13.10. Jaunų žmonių verslumo iniciatyvų skatinimo konkursas

Iniciatyvų skatinimo tvarka tvirtinama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

13.11. Vienkartinė finansinė parama SVV subjektui, įdarbinančiam asmenį, kuriam suteiktas pabėgėlio statusas, arba asmenį, kuriam suteikta papildoma ar laikinoji apsauga

Verslo subjektui, kuris Lazdijų rajono savivaldybėje įdarbino pagal neterminuotą darbo sutartį asmenį, kuriam suteiktas pabėgėlio statusas, arba asmenį, kuriam suteikta papildoma ar laikinoji apsauga, gali būti skiriama iki 1000 Eur dalinė išlaidų kompensacija.

Išlaidų kompensavimo dydis skiriamas atsižvelgiant į mokamą darbuotojui darbo užmokestį.

Išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais.

13.12. Informacinių kelio ženklų įrengimo paslaugų (gamybai ir montavimui (neįskaitant projektavimo) išlaidų dalinis kompensavimas

Kompensuojama iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 500 Eur, patirtų ir dokumentais pagrįstų informacinio kelio ženklo įrengimo paslaugų į verslo subjekto Lazdijų rajono savivaldybėje buveinės ar verslo paslaugų teikimo vietą, išlaidų.

 Išlaidos kompensuojamos gamybai ir montavimui (neįskaitant projektavimo).

Kelio ženklai privalo būti įrengti vadovaujantis Kelių eismo taisyklėmis, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, kitais Lietuvos Respublikos teritorijoje kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais, gavus kelio savininko sutikimą.

Išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais.

 


Pareiškėjai, siekiantys gauti finansinę paramą,  turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytas sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams;
  2. įmonė turi būti įregistruota ir verslą plėtoti Savivaldybės teritorijoje;
  3. verslininkas turi turėti galiojantį verslo liudijimą, ūkio įregistravimo pažymėjimą ar individualios veiklos pažymą;
  4. jei anksčiau naudotasi Savivaldybės teikiama finansine parama, sutartiniai įsipareigojimai turi būti visiškai įvykdyti;
  5. įmonė / verslininkas negali turėti įsiskolinimų Valstybiniam socialinio draudimo fondui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Lazdijų rajono savivaldybės biudžetui. Kai SVV subjektas yra fizinis asmuo, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pažymą apie įsiskolinimų nebuvimą turi pateikti pats;
  6. mokomosioms mokinių bendrovėms turėti viešosios įstaigos „Lietuvos Junior Achievement“ (LJA) išduotą leidimą vykdyti veiklą.

Siekdami gauti finansinę paramą, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai ar mokomosios mokinių bendrovės teikia Paraiškas.


Dokumentų formos:
1. Lazdijų rajono savivaldybės finansinės paramos teikimo smulkaus ir vidutinio verslo subjektams bei jaunų žmonių verslumo iniciatyvoms tvarkos aprašas.

2. Paraiška 

3. Pažyma apie įdarbintus asmenis į naujai įsteigtas darbo vietas (1 priedas)

Paraiškos priimamos ir registruojamos Savivaldybės administracijos vieno langelio asmenų aptarnavimo kabinete, adresu: Vilniaus g. 1., Lazdijai, arba teikiant elektroninėmis ryšio priemonėmis – el. paštu: info@lazdijai.lt

 

Priemonės įgyvendinimą administruoja Lazdijų rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrius.

Informaciją teikia Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas Gediminas Giedraitis, mob. tel. +370 613 83 291, el. p. gediminas.giedraitis@lazdijai.lt

 

Informacija apie skirtą finansinę paramą:

Informacija apie verslo subjektams skirtą paramą pagal Lazdijų rajono savivaldybės Užimtumo, verslo ir nevyriausybinių organizacijų plėtros programos priemonę Nr. 02010101 „Finansinės paramos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams teikimas“ skelbiama čia.

Informacija atnaujinta 2023-12-18 13:32