Lt
Pradžia

Parama NVO

Socialines paslaugas pandemijos metu teikiančioms NVO – papildoma parama


PAPILDOMAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

Lazdijų rajono savivaldybės administracija kviečia Lazdijų miesto ir Šeštokų seniūnijose veikiančias bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas bei religines bendruomenes ir bendrijas kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Lazdijų rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 10V-483 (toliau – Aprašas). 

Priemonės tikslas - skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 12 902,00 Eur.

Lėšų paskirstymas Lazdijų rajono savivaldybės seniūnijoms patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 10V-570

 1. Lazdijų miesto seniūnijai – 1686,00 Eur;
 2. Šeštokų seniūnijai – 1074,00 Eur.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 300,00 eurų Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – seniūnijai skirta Priemonei įgyvendinti lėšų suma. Išsamiau Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 7 d. įsakyme Nr. 10V-625

Galimi pareiškėjai:

 • bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
 • kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
 • religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sutarties (toliau – Projekto įgyvendinimo sutartis) su projektą (-us) vykdyti atrinkta (-omis) organizacija (-omis) (toliau – Projekto vykdytojas) pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. rugsėjo 10 d. iki 2021 m. rugsėjo 23 d. 15.30 val.

Paraiškai taikomi reikalavimai:

  • paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal paraiškos formą (Aprašo 1 priedas);
  • paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi;
  • paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu;
  • pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi nurodyti, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti. Tinkamas finansuoti veiklas, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai, rasite čia.
 • Tinkamos finansuoti išlaidas rasite čia

Išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, savivaldybės administracijai pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Kartu su paraiška turi būti pateikta šių lietuvių kalba surašytų dokumentų kopijos:

 1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla), jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre;
 2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaita, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui (jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, pareiškėjas, teikdamas paraišką, prideda laisvos formos ataskaitą apie faktinę veiklą nuo įsteigimo datos);
 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą);
 4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje;
 6. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.
 7. aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtu (-ais) 2019 metų ir (ar) 2020 metų metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu (-iais) ir veiklos ataskaita (-omis).

Dokumentus, nurodytus 1 ir 2 (jeigu dokumentai nepateikti Juridinių asmenų registrui), 3 punktuose, pateikti privaloma.

Dokumentus, nurodytus 4, 5 punktuose, privaloma pateikti, jeigu projektas atitinka šiuose punktuose nustatytas sąlygas.

Paraiška pateikiama pasirinkus vieną iš būdų:

 1. originalą pateikiant Savivaldybės administracijai (adresas: Vilniaus g. 1, Lazdijai, Komunikacijos ir dokumentų skyriaus vieno langelio kabinete). Paraiška turi būti tvarkingai susegta;
 2. elektroniniu paštu info@lazdijai.lt, laiško temos laukelyje (Subjekt) nurodant – 1.1.4. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkursui. Paraiška turi būti pateikta vienoje pdf rinkmenoje (faile) arba pasirašyta elektroniniu parašu.
 3. Jei paraiška siunčiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Kitais būdais (pvz., faksu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos, neregistruojamos ir nevertinamos.

Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia:

 1. dėl konkurso paraiškų pildymo - Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Vaiva Čepononienė, mob. tel. 8 61328 027, el. p. vaiva.cepononiene@lazdijai.lt 
 2. sąmatų sudarymo, lėšų panaudojimo ataskaitų - Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. buhalterė Ona Nedzinskienė, mob. tel. 8 610 45 578, el. p. ona.nedzinskiene@lazdijai.lt

 Nuorodos į dokumentus:

 1. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. 10V-483 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Lazdijų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo.
 2. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. 10V-570 „Dėl priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2021 m. lėšų paskirstymo seniūnijoms“
 3. Paraiškos forma (Aprašo 1 priedas)
 4. Sąmatos forma (Paraiškos priedas)
 5. Pavyzdinė deklaracijos forma (Aprašo 5 priedas)

 

Informacija atnaujinta 2021-09-09 15:16