Lt
Pradžia

Skelbiama atranka UAB „Lazdijų šiluma“ valdybos narių pareigoms užimti  

Skelbiama atranka UAB „Lazdijų šiluma“ valdybos narių pareigoms užimti  

 Lazdijų rajono savivaldybės inicijuoja ir skelbia UAB „Lazdijų šiluma“ (toliau – Bendrovė), bendrovės kodas 165219441, buveinės adresas: Lazdijai, Gėlyno g. 10, kandidatų atranką užimti dviejų valstybės tarnautojų ir kitų pasirenkamų asmenų valdybos narių pareigas 4 metų valdybos kadencijai parinkimo procedūras.

Skelbiamas 2 (dviejų) valstybės tarnautojų ir kitų pasirenkamų asmenų Bendrovės valdybos narių parinkimas, turinčių kompetenciją:

 1. vieno valstybės tarnautojo ir kito pasirenkamo asmens, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdysenos srityje;
 2. vieno valstybės tarnautojo ir kito pasirenkamo asmens, turinčio kompetenciją teisės srityje.

Parinkimo procedūrą inicijuoja ir vykdo Lazdijų rajono savivaldybės meras. Sprendimą skirti kandidatuojantį asmenį kolegialaus organo nariu arba siūlyti už jį balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime priima Lazdijų rajono savivaldybės meras. Sprendimą dėl kandidatų  išrinkimo valdybos nariais priima Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

Aktualios nuorodos:

Atlygis už valstybės tarnautojo valdybos nario pareigų vykdymą – 1/8 bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (konkretus atlygio dydis skaičiuojamas proporcingai dalyvautų posėdžių skaičiui).

Su valdybos nario veiklos sutarties projektu ir atlygio tvarka galima susipažinti https://teisineinformacija.lt/lazdijai/document/70595.

Kandidatų atranka bus vykdoma vadovaujantis Valstybės tarnautojų ir kitų pasirenkamų asmenų, už kuriuos siūloma balsuoti renkant savivaldybės valdomos Bendrovės kolegialų organą, parinkimo procedūrų gairėmis, patvirtintomis Lazdijų rajono savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 19 d. potvarkiu Nr. 7V-221 „Dėl valstybės tarnautojų ir kitų pasirenkamų asmenų, už kuriuos siūloma balsuoti renkant savivaldybės valdomos bendrovės kolegialų organą, parinkimo procedūrų gairių patvirtinimo“ (toliau – gairės). Su gairėmis galima susipažinti https://teisineinformacija.lt/lazdijai/document/71152.

Atranką vykdys Valstybės tarnautojų ir kitų pasirenkamų asmenų, už kuriuos siūloma balsuoti renkant savivaldybės valdomos Bendrovės kolegialų organą, atrankos komisija. Atrankos būdas – pokalbis.

Kandidatuojantys asmenys – valstybės tarnautojai – turi atitikti bendruosius reikalavimus, nustatytus Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnio 5 dalyje ir Lazdijų rajono savivaldybės mero nustatytus specialiuosius reikalavimus, o kandidatuojantys kiti pasirenkami asmenys, turi atitikti bendruosius reikalavimus, nustatytus Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnio 5 dalyje ir Lazdijų rajono savivaldybės mero nustatytus specialiuosius reikalavimus bei papildomai Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnio 7 dalies 3–6 punktuose nurodytus nepriklausomumo reikalavimus.

 1. Bendrieji reikalavimai – kandidatas turi atitikti visus nurodytus bendruosius reikalavimus, įtvirtintus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnio 5 dalyje:

1) turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2) turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

3) turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

4) jam neturi būti atimta ar apribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5) per pastaruosius 5 metus neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

6) negali būti ministerijoje, Vyriausybės įstaigoje ar įstaigoje prie ministerijos einantis pareigas karjeros valstybės tarnautojas, kuriam pavestos su valstybės politikos formavimu toje ūkio sektoriaus šakoje, kurioje veikia įmonė, į kurios kolegialų organą kandidatuoja, susijusios funkcijos;

7) negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju;

8) jeigu jis yra valstybės tarnautojas, negali būti iš viso daugiau kaip 2 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.

 1. Specialieji reikalavimai.

Kandidatas, turintis patirtį strateginio planavimo ir valdysenos srityje (1 valdybos narys) ir teisės srityje (1 valdybos narys), turi atitikti Lazdijų rajono savivaldybės mero 2024 m. vasario 2 d. potvarkiu Nr. 7V-41 „Dėl specialiųjų reikalavimų valstybės tarnautojams ir kitiems pasirenkamiems asmenims, kandidatuojantiems į UAB „Lazdijų šiluma“ valdybos narius, nustatymo“ nustatytus specialiuosius reikalavimus.

Kandidatui į Bendrovės valdybos nario, turinčio  kompetencijos strateginio planavimo ir valdysenos srityje, vietą keliami šie specialieji reikalavimai:

 1. aukštasis universitetinis arba jam prilyginamas išsilavinimas vadybos ir verslo administravimo srityje ir ne mažesnė negu 3 metų darbo patirtis minėtoje srityje;
 2. ne mažesnė negu 3 metų vadovaujamo darbo arba veiklos juridinio asmens kolegialiame priežiūros ar valdymo organe patirtis (privalumas);
 3. bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios;
 4. sektoriaus, kuriame veikia bendrovė, veikimo principų išmanymas (privalumas);
 5. puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai.

Kandidatui į Bendrovės valdybos nario, turinčio kompetencijos teisės srityje, vietą keliami šie specialieji reikalavimai:

 1. aukštasis universitetinis arba jam prilyginamas išsilavinimas teisės srityje ir ne mažesnė negu 10 metų darbo patirtis minėtoje srityje;
 2. ne mažesnė negu 10 metų vadovaujamo darbo arba veiklos juridinio asmens kolegialiame priežiūros ar valdymo organe patirtis (privalumas);
 3. bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios;
 4. sektoriaus, kuriame veikia bendrovė, veikimo principų išmanymas (privalumas);
 5. puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai.

Nepriklausomumo reikalavimai.

Kandidatuojantys kiti pasirenkami asmenys turi atitikti šiuos nepriklausomumo reikalavimus, įtvirtintus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnio 7 dalies 3–6 punktuose:

1) neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens akcininko, kuriam priklauso daugiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvas (įtėvis), motina (įmotė), vaikas (įvaikis), brolis (įbrolis), sesuo (įseserė), senelis (-ė), vaikaitis (-ė) ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;

2) neturėti reikšmingų verslo ryšių su bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis, kolegialaus organo narys ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas) ir kurio pajamos, gautos iš bendrovės ar šiame punkte nurodytų juridinių asmenų per praėjusius finansinius metus, yra didesnės kaip 1 000 eurų, išskyrus atlygį už veiklą atliekant kolegialaus organo ar kolegialaus organo sudaryto komiteto nario pareigas;

3) paskutinius 2 metus neturi būti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;

4) neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne ilgesnis kaip vienų metų laiko tarpas.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatuojantys asmenys:

 1. paraiška dalyvauti parinkimo procedūrose ir sąžiningumo deklaracija;
 2. gyvenimo aprašymas;
 3. motyvacinis laiškas parinkimo komisijai;
 4. tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
 5. išsilavinimą patvirtinančio dokumentų kopijos;
 6. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinančios atitiktį bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šiame skelbime.

Komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams.

Kandidatai dokumentus gali pateikti šiais būdais:

 1. Asmeniškai Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, vieno langelio darbuotojui, nurodant „Valstybės tarnautojų ir kitų pasirenkamų asmenų, kandidatuojančių į uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ valdybos narių pareigas, parinkimo procedūrai“. Pristatant dokumentų kopijas, reikia su savimi turėti dokumentų originalus.
 2. Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą) Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, nurodant „Valstybės tarnautojų ir kitų pasirenkamų asmenų, kandidatuojančių į uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ valdybos narių pareigas, parinkimo procedūrai“. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
 3. Elektroniniu paštu, adresu info@lazdijai.lt, patvirtintus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais, nurodant „Valstybės tarnautojų ir kitų pasirenkamų asmenų, kandidatuojančių į uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ valdybos narių pareigas, parinkimo procedūrai“. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

Dokumentai priimami pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val.

Kandidato dokumentų priėmimo terminas – iki 2024 m. vasario 29 d.

Atranką inicijuojančio subjekto atstovas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Jolita Galvanauskienė, tel. +370 656 07519, el. p. jolita.galvanauskiene@lazdijai.lt.

Kita informacija.

Kandidatuojantys asmenys, teikdami gairių nurodytus dokumentus ir sutikdami, kad dėl jų būtų priimtas sprendimas skirti kolegialaus organo nariais arba siūlyti už juos balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, kartu sutinka, kad prieš priimdama šį sprendimą, parinkimo procedūras vykdanti institucija, rašytiniu privalomu prašymu kreipsis į Specialiųjų tyrimų tarnybą ir kitas institucijas dėl turimos informacijos apie tokius asmenis pateikimo.

Kandidatai, pateikę dokumentus dalyvauti atrankoje, laikomi susipažinusiais su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, kai atrenkami ir paskiriami į pareigas ir su jais sudaromos atitinkamos sutartys.

Informacija atnaujinta 2024-02-09 09:34