Lt
Pradžia

Komiteto įgaliojimai

Kontrolės komitetas dirba pagal Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 3 d. Nr. 5TS-1324 „Dėl  Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 178 punkte nurodytus įgaliojimus:  

  1. Kontrolės komitetas:

178.1. siūlo Tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;

178.2. svarsto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikia savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai pasiūlymus dėl šio plano papildymo ar pakeitimo. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, atsižvelgusi į Kontrolės komiteto pasiūlymus dėl veiklos plano projekto, papildo ar pakeičia savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektą ir teikia pakartotinai svarstyti Kontrolės komitetui. Kontrolės komitetas iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina šį plano projektą savivaldybės kontrolieriui tvirtinti;

178.3. įvertina savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus biudžeto asignavimus ir išvadą dėl jų teikia Tarybai;

178.4. svarsto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos metinių ataskaitų rinkinį, jų pagrindu rengia ir teikia Tarybai išvadas dėl savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos;

178.5. svarsto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir jų išvadų pagrindu rengia ir teikia Tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo;

178.6. siūlo Tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;

178.7. periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos atlikto atitikties, finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi pagal kompetenciją į merą ir (ar) į Tarybą dėl savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo;

178.8. dirba pagal Tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienais metais iki kovo 1 d. už savo veiklą atsiskaito Tarybai reglamento nustatyta tvarka;

178.9. nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės administracijos, savivaldybės valdomų įmonių, savivaldybės įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus pagal kompetenciją merui ar Tarybai arba persiunčia juos nagrinėti kompetentingoms institucijoms ar įstaigoms.

Informacija atnaujinta 2023-06-23 13:05