Lt
Pradžia

Lazdijų seniūnijos veiklos nuostatai

PATVIRTINTA Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. rugsėjo 16 d.
įsakymu Nr. 10V-845


LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LAZDIJŲ SENIŪNIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS1. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Lazdijų seniūnija (toliau – seniūnija) yra Lazdijų rajono savivaldybės administracijos filialas (Lazdijų rajono savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys), veikiantis Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos dalyje.
2. Seniūniją steigia ir likviduoja Lazdijų rajono savivaldybės taryba.
3. Seniūnijos adresas: Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai.
4. Seniūnija neturi juridinio asmens teisių.
5. Seniūnija turi sąskaitą banke.
6. Lazdijų rajono savivaldybės administracija suteikia seniūnijai naudotis jos veiklai būtinas patalpas, įrangą ir inventorių.
7. Seniūnijos veikla organizuojama pagal seniūnijos metinį veiklos planą. Seniūnijos veikla finansuojama iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto. Seniūnijos ir seniūno funkcijoms įgyvendinti reikalingos lėšos gali būti skiriamos ir iš kitų finansavimo šaltinių. Seniūnas yra seniūnijos vadovas, seniūnijai skirtų asignavimų valdytojas.
8. Seniūnija yra tiesiogiai pavaldi Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
9. Seniūną ir kitus seniūnijos darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka į darbą priima ir atleidžia iš jo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius.
10. Seniūnijos pareigybes ir darbuotojų tarnybinius atlyginimus, priedus bei priemokas nustato Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius.
11. Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribas teisės aktų nustatyta tvarka savo sprendimu nustato Lazdijų rajono savivaldybės taryba.
12. Lazdijų rajono savivaldybės meras tvirtina seniūnijos seniūnaitijų sudarymo projektą Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu.
13. Seniūnija savo veiklą organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei poįstatyminiais aktais, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Lazdijų rajono savivaldybės mero potvarkiais, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatais, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis, taip pat šiais seniūnijos veiklos nuostatais.
14. Seniūnija turi herbinius antspaudus su Vyčiu ir savivaldybės herbu.

II SKYRIUS
SENIŪNIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

15. Seniūnijos uždaviniai yra šie:
15.1. organizuoti seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių bendruomenėms rūpimų klausimų sprendimą;
15.2. skatinti gyventojus dalyvauti vietos savivaldos procese;
15.3. siekti seniūnijos gyventojų socialinės ir ekonominės gerovės.
16. Seniūnija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
16.1. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;
16.2. dalyvauja registruojant žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą;
16.3. vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti;
16.4. dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
16.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;
16.6. dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;
16.7. dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;
16.8. dalyvauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius, surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, dalyvauja teikiant Lazdijų rajono savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;
16.9. dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrinant prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;
16.10. renka ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai;
16.11. dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;
16.12. dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
16.13. dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;
16.14. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;
16.15. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;
16.16. dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;
16.17. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
16.18. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas.III SKYRIUS
SENIŪNO FUNKCIJOS

17. Seniūnas:
17.1. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
17.2. savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
17.3. šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;
17.4. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
17.5. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;
17.6. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
17.7. seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka organizuoja seniūnijos veiklą.

IV SKYRIUS
SENIŪNIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

18. Seniūnijai vadovauja seniūnas, kuris asmeniškai atsako už seniūnijai numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą, seniūnijos ūkinę, finansinę veiklą, patikėto turto tinkamą valdymą, naudojimą bei vidaus administravimą.
19. Seniūniją sudaro seniūnas, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
20. Seniūnas tiesiogiai pavaldus Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, kiti seniūnijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs seniūnui.
21. Seniūnijos veiklos nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus tvirtina Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius.
22. Seniūnijos darbas organizuojamas vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatais, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiais seniūnijos veiklos nuostatais.
23. Seniūnas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka sudaro viešųjų pirkimų sutartis bei rūpinasi jų vykdymu.
24. Seniūnas seniūnijos darbą organizuoja taip, kad būtų pasiekti Lazdijų rajono savivaldybės strateginiai tikslai.


V SKYRIUS
SENIŪNIJOS TEISĖS

25. Seniūnija, įgyvendindama jai numatytus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
25.1. atstovauti priskirtos teritorijos gyventojų interesams seniūnijoje, Lazdijų rajono savivaldybės institucijose ir Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybinėse įstaigose;
25.2. teikti informaciją seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams apie Lazdijų rajono savivaldybės institucijų, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos ir jos padalinių funkcijas ir darbo laiką;
25.3. gauti iš Lazdijų rajono savivaldybės administracijos padalinių, įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją, reikalingą darbui;
25.4. dalyvauti Lazdijų rajono savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose, frakcijų vadovų sueigose, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos, jos padalinių vadovų pasitarimuose svarstant klausimus, susijusius su seniūnija;
25.5. teikti pasiūlymus Lazdijų rajono savivaldybės administracijai ir kitiems viešąsias paslaugas administruojantiems subjektams dėl seniūnijai priskirtoje teritorijoje teikiamų paslaugų kokybės gerinimo;
25.6. bendradarbiauti užtikrinant viešąją tvarką;
25.7. surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka;
25.8. užmegzti ir palaikyti ryšius su labdaros bei nevyriausybinėmis organizacijomis ir fondais.
26. Seniūnija turi ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.VI SKYRIUS
SENIŪNIJOS ATSAKOMYBĖ

27. Seniūnija atsako už:
27.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų seniūnijos veiklos klausimais vykdymą;
27.2. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Lazdijų rajono savivaldybės mero potvarkių, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir Lazdijų rajono savivaldybės vadovų pavedimų vykdymą;
27.3. Seniūnijos veiklos nuostatuose, darbuotojų pareigybių aprašymuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
27.4. kokybišką dokumentų parengimą ir pateikimą laiku;
27.5. patikėto turto tinkamą valdymą ir naudojimą.

Informacija atnaujinta 2021-04-21 13:11