Lt
Pradžia

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. gruodžio 21 d. įsakymu
Nr. 10V-1372

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS VEIKLOS
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS1. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius (toliau – Skyrius) yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) administracijos struktūrinis padalinys.
2. Skyriaus paskirtis – organizuoti savivaldybėje socialinę paramą, organizuoti tikslinių kompensacijų, laidojimo išmokų ir išmokų vaikams mokėjimą, administruoti socialinių paslaugų organizavimą ir vykdyti priežiūrą, vykdyti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas socialinės paramos srityje, koordinuoti nevyriausybinių organizacijų vykdomas socialines programas, įgyvendinti valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką, vykdyti savivaldybei pavestas funkcijas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros srityse.
3. Skyrius steigiamas, reorganizuojamas, likviduojamas savivaldybės tarybos sprendimu.
4. Skyriaus adresas: Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai.
5. Savivaldybės administracija suteikia skyriui naudotis jo veiklai būtinas patalpas, įrangą ir inventorių.
6. Skyriaus išlaikymo išlaidos finansuojamos iš savivaldybės ir valstybės biudžetų lėšų.
7. Skyrius tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.
8. Skyriaus pareigybes ir darbuotojų tarnybinius atlyginimus, priedus bei priemokas nustato savivaldybės administracijos direktorius.
9. Skyriaus vedėją ir kitus skyriaus darbuotojus į darbą priima ir atleidžia iš jo savivaldybės administracijos direktorius, teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Skyrius savo veiklą organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, taip pat šiais nuostatais.
11. Skyrius turi apvalų antspaudą su Skyriaus pavadinimu ir savivaldybės herbu.II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS12. Skyriaus uždaviniai yra šie:
12.1. organizuoti savivaldybėje socialinę paramą, priklausomai nuo gyventojų poreikių, turimų išteklių ir kitų sąlygų;
12.2. vykdyti savivaldybėje valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas – kompensacijų (būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų) ir socialinių išmokų skaičiavimą ir mokėjimą, mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose administravimą, nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybės teritorijoje, aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimą bei socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimą;
12.3. organizuoti tikslinių kompensacijų, laidojimo išmokų ir išmokų vaikams mokėjimą;
12.4. rengti socialines, užimtumo didinimo programas ir organizuoti jų įgyvendinimą;
12.5. koordinuoti nevyriausybinių organizacijų vykdomas socialines programas;
12.6. administruoti socialinių paslaugų organizavimą ir vykdyti priežiūrą;
12.7. įgyvendinti valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką savivaldybėje, vykdyti savivaldybei pavestas funkcijas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros srityse.
13. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
13.1. organizuoja socialinės paramos teikimą įvairioms socialinėms gyventojų grupėms savivaldybėje;
13.2. skaičiuoja, skiria pašalpas, tikslines kompensacijas, kitas periodines išmokas ir kompensacijas, planuoja jų poreikį, sudaro mokėjimo žiniaraščius bei organizuoja jų išmokėjimą pagal suteiktus įgaliojimus;
13.3. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja socialinės paramos mokiniams teikimą;
13.4. skiria vienkartines, tikslines, periodines ir sąlygines pašalpas pagal suteiktus įgaliojimus;
13.5. rengia pažymas gyventojams apie gaunamas socialines išmokas;
13.6. aptarnauja Skyriaus klientus ir priima prašymus bei kitus dokumentus vieno langelio principu;
13.7. vykdo Europos Bendrijos socialinės apsaugos reglamentus, t. y. keičiantis informacija su šalimis narėmis, pildo E formų pažymas ir popierines SED (struktūrinių elektroninių dokumentų) versijas (F formas);
13.8. koordinuoja ir vykdo veiklas, rengia dokumentus įgyvendinant savivaldybėje projektus, finansuojamus Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis;
13.9. rengia dokumentus, reikalingus nukentėjusių asmenų (ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių; žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimų; asmenų, sužalotų atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimų; asmenų, nukentėjusių likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius; Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimų ir pan.) kompensacijoms mokėti;
13.10. nagrinėja asmenų prašymus ir rengia savivaldybės administracijos direktoriaus teikimus siūlyti skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas;
13.11. pildo asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims;
13.12. išduoda pažymėjimus, suteikiančius teisę važiuoti su 80 procentų nuolaida Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, tvarko jų apskaitą;
13.13. organizuoja socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų konkursus, kontroliuoja jų įgyvendinimą, vykdo kitas priemones, skirtas sudaryti sąlygas neįgalių gyventojų socialiniam integravimui į bendruomenę;
13.14. bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis;
13.15. rengia savivaldybės socialinių paslaugų planą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
13.16. koordinuoja savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų veiklą, teikia pasiūlymus dėl socialinių paslaugų įstaigų steigimo, išlaikymo ir bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis;
13.17. organizuoja socialinių paslaugų teikimą, pagal suteiktus įgaliojimus pasirašo sutartis su socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis, vykdo paslaugų kokybės priežiūrą;
13.18. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant valstybinės vaiko teisių apsaugos funkcijas ir bendradarbiauja su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba ar jos įgaliotais teritoriniais skyriais, kitomis valstybės ir kitų savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis vaiko teisių apsaugos srityje;
13.19. rengia ir teikia tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose ar kitose įstaigose, kurioms savivaldybė suteikė įgaliojimus teikti socialines paslaugas ir kitokią pagalbą šeimai tam tikroje savivaldybės teritorijoje, socialinių darbuotojų, galinčių teikti atvejo vadybininko paslaugas konkrečioje savivaldybės teritorijoje, sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
13.20. sudaro ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) šeimų, šeimynų ir vaikų socialinės globos institucijų, sutinkančių priimti likusį be tėvų globos vaiką bet kuriuo paros metu, sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka;
13.21. organizuoja savivaldybės teritorijoje likusiam be tėvų globos vaikui (toliau – vaikas) pagalbos organizavimą, vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymą, vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymą ir vaiko laikinosios globos (rūpybos) pabaigą teisės aktų nustatyta tvarka;
13.22. rengia teismui dokumentus dėl asmenų pripažinimo neveiksniais ar ribotai veiksniais tam tikrose srityse, dėl veiksnaus asmens rūpybos nustatymo, globos (ar rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo, nušalinimo ar atleidimo nuo pareigų; teikia teismams išvadas dėl rūpybos ir globos pilnamečiams asmenims nustatymo ir nutraukimo bei dėl sandorių su neveiksnaus asmens turtu;
13.23. dalyvauja visose teismo įstaigose nagrinėjamose civilinėse bylose kaip globos ir rūpybos institucija su visomis teisėmis ir pareigomis, Lietuvos Respublikos teisės aktų suteiktomis globos ir rūpybos institucijai;
13.24. vykdo rūpintojų ir globėjų funkcijų vykdymo kontrolę, organizuoja savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos darbą;
13.25. organizuoja būsto (gyvenamosios aplinkos) pritaikymą neįgaliųjų poreikiams;
13.26. administruoja pilnamečių našlaičių bei likusių be tėvų globos asmenų įsikūrimo pašalpos skyrimą ir tikslinį jos panaudojimą;
13.27. tikrina šeimų, vienų gyvenančių asmenų buities ir gyvenimo sąlygas, rengia buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus;
13.28. išduoda siuntimus darbingo amžiaus nedirbantiems ir nedalyvaujantiems aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse socialinės paramos gavėjams visuomenei naudingai veiklai atlikti;
13.29. rengia socialinės paramos programas, finansuojamų iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, ir organizuoja jų įgyvendinimą;
13.30. rengia savivaldybės Užimtumo didinimo programą ir organizuoja jos įgyvendinimą bei vykdo priežiūrą;
13.31. renka informaciją apie įvairių savivaldybės gyventojų socialinių grupių padėtį, tvarko asmenų, priklausančių socialinės rizikos grupėms, apskaitą, analizuoja socialinės paramos poreikius savivaldybės seniūnijose, apibrėžia socialinės paramos poreikio ir jo tenkinimo prioritetus bei organizuoja socialinio darbo tobulinimą;
13.32. savivaldybės teritorijoje organizuoja Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų, kitų valstybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;
13.33. organizuoja savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytų savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimo, kitų savivaldybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų, sveikatinimo programų įgyvendinimą ir dalyvauja jas įgyvendinant;
13.34. organizuoja savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo programos, kitų tikslinių ir kompleksinių savivaldybės sveikatos programų projektų rengimą, teikia juos aprobuoti bendruomenės sveikatos tarybai, aprobuotas programas teikia tvirtinti savivaldybės tarybai, organizuoja jų įgyvendinimą;
13.35. nuolat analizuoja savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir jos rizikos veiksnius, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms, kiekvienais metais savivaldybės tarybai teikia metinį pranešimą apie savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir priemones jai gerinti;
13.36. pagal kompetenciją vykdo savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą, kontroliuoja, ar įstaigos nepažeidžia pacientų teisių, koordinuoja jų veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais, teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms, prireikus organizuoja savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicininį auditą;
13.37. organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais;
13.38. koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į savivaldybių sveikatinimo veiklą;
13.39. koordinuoja savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir veiksmus jų metu;
13.40. vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas funkcijas;
13.41. teikia savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijos paskelbimo pavojaus ar žalos visuomenės sveikatai teritorija;
13.42. pagal kompetenciją prižiūri, ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklą reglamentuojančių įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;
13.43. pagal kompetenciją užtikrina valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę;
13.44. pagal savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės mero įgaliojimus rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytų sveikatinimo veiklos sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja kontroliuojant, kaip jų laikomasi;
13.45. rengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus;
13.46. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, epidemijų, ekologinių katastrofų padarinius;
13.47. rengia triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisykles, triukšmo prevencijos veiksmų planus, organizuoja triukšmo stebėseną (monitoringą) tyliosiose zonose;
13.48. teikia savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;
13.49. rengia ir teikia statistines ir kitas ataskaitas pagal Skyriaus kompetenciją;
13.50. teikia informaciją ir konsultacijas savivaldybės gyventojams Skyriaus kompetencijos klausimais;
13.51. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus, savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus bei atlieka pasirašytų sutarčių vykdymo kontrolę;
13.52. prireikus pagal kompetenciją dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei programų paramai gauti ir įgyvendinant projektus;
13.53. analizuoja teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis, ir pagal poreikį inicijuoja savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
13.54. organizuoja Skyriaus dokumentų valdymą ir perdavimą į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka.III SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS14. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kuris asmeniškai atsako už Skyriui numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą ir vidaus administravimą.
15. Skyrių sudaro skyriaus vedėjas, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
16. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui, kiti Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui.
17. Skyriaus nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.
18. Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, savivaldybės administracijos nuostatais, savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis ir šiais nuostatais.
19. Skyriaus vedėjas Skyriaus darbą organizuoja taip, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.


IV SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS20. Skyrius, įgyvendindamas jam numatytus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
20.1. atstovauti savivaldybės administracijai skyriaus kompetencijos klausimais;
20.2. gauti iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir savivaldybės reguliavimo sferoje esančių įmonių ir įstaigų išsamią informaciją ir dokumentus, susijusius su skyriaus uždavinių įgyvendinimu ir pavestų funkcijų atlikimu;
20.3. reikalui esant, tikrinti teikiamų dokumentų ir duomenų atitikimą faktinėms aplinkybėms;
20.4. reikalauti, kad savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai teiktų skyriui dokumentų projektus, atitinkančius teisės aktų nustatytus reikalavimus;
20.5. dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių skyriaus veiklą, projektus, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl parengtų projektų;
20.6. teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui skyriaus kompetencijos klausimais;
20.7. dalyvauti rajono savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžiuose, kuriuose svarstomi skyriaus veiklos klausimai.
21. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, turi teisę tobulinti savo kvalifikaciją iš Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybės biudžetų, fondų ir kitų teisėtų lėšų.
22. Skyrius turi ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.V SKYRIUS
SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ23. Skyrius atsako už:
23.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų skyriaus veiklos klausimais vykdymą;
23.2. savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir savivaldybės vadovų pavedimų vykdymą;
23.3. Skyriaus nuostatuose, pareigybių aprašymuose numatytų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;
23.4. kokybišką dokumentų parengimą ir pateikimą laiku;
23.5. patikėto turto tinkamą valdymą ir naudojimą.
_________________

Informacija atnaujinta 2021-12-23 08:50