Lt
Pradžia

Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 29 d.
įsakymu Nr. 10V-963

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICINIŲ PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrius (toliau – Skyrius) yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos struktūrinis padalinys.
2. Skyriaus paskirtis – organizuoti strateginį planavimą savivaldybėje, dalyvauti rengiant ir įgyvendinant regiono planavimo, teritorijų planavimo, atskirų veiklos sektorių planavimo dokumentus, sisteminti ir analizuoti informaciją apie investicijų poreikį ir jų pritraukimo galimybes savivaldybėje, gerinti investicinę aplinką, rengti ir įgyvendinti investicinius, tarptautinius projektus ir programas, vykdyti įgyvendintų projektų rezultatų stebėseną, organizuoti bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių savivaldybėmis.
3. Skyrių steigia, reorganizuoja ir likviduoja savivaldybės taryba.
4. Skyriaus adresas: Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai.
5. Savivaldybės administracija suteikia skyriui naudotis jo veiklai būtinas patalpas, įrangą ir inventorių.
6. Skyriaus išlaikymo išlaidos finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų.
7. Skyrius tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.
8. Skyriaus vedėją ir kitus skyriaus darbuotojus į darbą priima ir atleidžia iš jo savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir atsižvelgdamas į bendruosius ir specialiuosius kvalifikacijos reikalavimus savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį.
9. Skyriaus etatus ir darbuotojų tarnybinius atlyginimus, priedus bei priemokas nustato savivaldybės administracijos direktorius.
10. Skyrius savo veiklą organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, taip pat šiais nuostatais.
11. Skyrius turi apvalų antspaudą su Skyriaus pavadinimu.

II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

12. Skyriaus uždaviniai yra šie:
12.1. organizuoti strateginį planavimą savivaldybėje;
12.2. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant valstybės ir regiono lygmens strateginio planavimo, teritorijų planavimo, atskirų veiklos sektorių planavimo dokumentus;
12.3. sisteminti ir analizuoti informaciją apie investicijų poreikį ir jų pritraukimo galimybes savivaldybėje bei gerinti investicinę aplinką, ieškoti potencialių investuotojų;
12.4. inicijuoti, rengti ir įgyvendinti investicinius, tarptautinius projektus ir programas bei vykdyti jų priežiūrą;
12.5. vykdyti įgyvendintų Europos Sąjungos ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis projektų rezultatų stebėseną, teikti ataskaitas agentūroms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms;
12.6. skatinti verslo plėtrą savivaldybėje, organizuoti savivaldybės verslo rėmimo programos įgyvendinimą;
12.7. organizuoti užsienio šalių savivaldybių, įstaigų ir institucijų priėmimą, rengti susijusius bendradarbiavimo dokumentus;
12.8. organizuoti emigravusių gyventojų grįžtamosios migracijos ir integracijos priemonių įgyvendinimą;
12.9. organizuoti ir koordinuoti savivaldybės paramą nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomeninėms organizacijoms ir skatinti jų plėtrą.
13. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
13.1. organizuoja ir koordinuoja savivaldybės strateginio planavimo dokumentų ir strateginio planavimo įgyvendinimą detalizuojančių dokumentų rengimą, iniciuoja jų pakeitimus;
13.2. vykdo savivaldybės strateginio planavimo dokumentų ir strateginio planavimo įgyvendinimą detalizuojančių dokumentų įgyvendinimo stebėseną;
13.3. organizuoja ir koordinuoja savivaldybės strateginio planavimo dokumentų ir strateginio planavimo įgyvendinimą detalizuojančių dokumentų įgyvendinimo ataskaitų parengimą, numatytų pasiekti rezultatų vertinimą;
13.4. rengia ir tobulina savivaldybės strateginį planavimą reglamentuojančius teisės aktus;
13.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybės ir regiono planavimo, teritorijų planavimo, atskirų veiklos sektorių planavimo dokumentus;
13.6. rengia ir teikia projektinius pasiūlymus, paraiškas, skaičiavimus projektų finansavimui gauti iš įvairių fondų bei programų;
13.7. įgyvendina ir valdo Skyriui priskirtus investicinius, tarptautinius projektus ir programas;
13.8. vykdo Skyriui priskirtų investicinių, tarptautinių projektų ir programų priežiūrą, teikia informaciją savivaldybės administracijos vadovams apie projektų rengimo ir įgyvendinimo rezultatus;
13.9. koordinuoja savivaldybės reguliavimo sferoje esančių subjektų paraiškų (projektų) pateikimą įvairiems fondams projektų finansavimui gauti, projektų pateikimą valstybės investicijų programai;
13.10. koordinuoja savivaldybės reguliavimo sferoje esančių subjektų vykdomų investicinių projektų, tarptautinių projektų ir programų įgyvendinimą bei vykdo stebėseną, teikia informaciją savivaldybės administracijos vadovams apie projektų rengimo ir įgyvendinimo rezultatus;
13.11. vykdo įgyvendintų projektų, kurių paramos gavėjas yra savivaldybės administracija, rezultatų stebėseną, teikia ataskaitas atsakingoms įstaigoms (agentūroms ir kitoms institucijoms);
13.12. sistemina ir analizuoja informaciją apie investicijų poreikį ir jų pritraukimo galimybes savivaldybėje, ieško potencialių investuotojų, bendradarbiauja su potencialiais ir esamais investuotojais;
13.13. inicijuoja ir organizuoja pasitarimus bei renginius, įgyvendina kitas priemones, skirtas investicinės aplinkos savivaldybėje gerinimui;
13.14. rengia savivaldybės verslo rėmimo programą, kitas priemones, skirtas skatinti verslo plėtrą savivaldybėje ir organizuoja jų įgyvendinimą;
13.15. teikia siūlymus savivaldybės ir savivaldybės administracijos vadovams dėl bendradarbiavimo užmezgimo su naujais Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių partneriais bei organizuoja bendradarbiavimą, dalyvavimą bendruose projektuose;
13.16. rengia priemonių planus ir kitus dokumentus emigravusių gyventojų grįžtamosios migracijos ir integracijos klausimais, organizuoja šiuose planuose numatytų priemonių įgyvendinimą;
13.17. organizuoja ir koordinuoja savivaldybės paramą nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomeninėms organizacijoms, rengia ir įgyvendina programas bei priemones, skirtas jų paramai ir plėtrai;
13.18. konsultuoja savivaldybės administracijos padalinius, savivaldybės įstaigas ir savivaldybės valdomas įmones strateginio planavimo klausimais;
13.19. konsultuoja savivaldybės administracijos padalinius, savivaldybės įstaigas ir savivaldybės valdomas įmones, savivaldybėje veikiančias organizacijas, bendruomenes Europos Sąjungos ir kitų finansavimo šaltinių paramos, paraiškų ir projektų rengimo bei įgyvendinimo klausimais;
13.20. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus, savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus bei atlieka pasirašytų sutarčių vykdymo kontrolę;
13.21. analizuoja teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis, ir pagal poreikį inicijuoja savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
13.22. organizuoja Skyriaus dokumentų valdymą ir perdavimą į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

14. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kuris asmeniškai atsako už Skyriui numatytų uždavinių bei funkcijų vykdymą ir vidaus administravimą.
15. Skyrių sudaro Skyriaus vedėjas ir darbuotojai.
16. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui, kiti Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui.
17. Skyriaus nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.
18. Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, savivaldybės administracijos nuostatais, savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiais nuostatais.
19. Skyriaus vedėjas skyriaus darbą organizuoja taip, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS

20. Skyrius, įgyvendindamas jam numatytus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
20.1. gauti reikiamą informaciją iš savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės reguliavimo sferoje esančių įmonių ir įstaigų, kitų juridinių bei fizinių asmenų skyriaus kompetencijos klausimais;
20.2. nuolat tobulinti darbuotojų kvalifikaciją;
20.3. atstovauti savivaldybei savo kompetencijos klausimais;
20.4. reikalauti įstaigos vadovo užtikrinti darbuotojams normalias darbo sąlygas;
20.5. teikti savivaldybės vadovams pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;
20.6. dalyvauti savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžiuose, kuriuose svarstomi su Skyriaus veikla susiję klausimai.
21. Skyrius turi ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.

V SKYRIUS
SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

22. Skyrius atsako už:
22.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų Skyriaus veiklos klausimais vykdymą;
22.2. savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir savivaldybės vadovų pavedimų vykdymą;
22.3. Skyriaus nuostatuose, pareigybių aprašymuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
22.4. kokybišką dokumentų parengimą ir pateikimą laiku;
22.5. patikėto turto tinkamą valdymą ir naudojimą.

Informacija atnaujinta 2021-04-19 17:15