Lt
Pradžia

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ - LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO 2008 M. GRUODŽIO 5 D. SPRENDIMU 5TS-648 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ KEITIMO

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ - LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS...

Informuojame, kad su Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais, patikslintais pagal derinančių institucijų pastabas, galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr. K-RJ-59-18-384).

Planavimo organizatorius: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 1, LT- 67106 Lazdijai, tel.: (8~318) 66110, el. paštas: info@lazdijai.lt, interneto svetainė: www.lazdijai.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.

Planavimo pagrindas – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. 5TS-1330 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“.

Planavimo tikslai: 1) Vadovautis Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių stebėsenos ataskaitos išvadomis, ekonominės, socialinės bei demografinės raidos tendencijomis bei pasikeitusiu teritorijų planavimo teisiniu reguliavimu, parengti Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą; 2) Lazdijų rajono bendrojo plano keitimą rengti ir sprendinius detalizuoti įvertinant kraštovaizdžio tvarkymo kryptis ir gamtinio karkaso apsaugos bei tvarkymo priemones, vadovaujantis LR nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu; 3) sudaryti sąlygas darniai savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; 4) patikslinti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, plėtrai reikalingas teritorijas; 5) sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; 6) numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; 7) sudaryti sąlygas formuoti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; 8) sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas, aplinkos kokybę ir darbo vietų pasiūlą savivaldybėje; 9) derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; 10) sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti; 11) įvertinti ir pagal poreikį į bendrąjį planą integruoti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; 12) sudaryti sąlygas sklandžiam Lazdijų rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginio veiklos plano, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. 5TS-1174 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, įgyvendinimui.

Išsamesnė informacija teikiama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vilniaus g. 1, LT- 67106 Lazdijai, Kontaktiniai asmenys: Laura Urbanskaitė, tel. 8 649 98 973, el. paštas [email protected], Lazdijų rajono savivaldybės vyr. architektė Jolanta Juchnevičienė, tel. 8 600 63 683, el. paštas jolanta.juchneviciene@lazdijai.lt

Informacija atnaujinta 2023-06-21 13:49