Lt
Pradžia

INFORMUOJAME, KAD PARENGTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO 2008 M. GRUODŽIO 5 D. SPRENDIMU 5TS-648 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ KEITIMO SPRENDINIAI

Planavimo organizatorius: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 1, LT- 67106 Lazdijai, tel.: (8~318) 66110, el. paštas: info@lazdijai.lt, interneto svetainė: www.lazdijai.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.

Planavimo pagrindas – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. 5TS-1330 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“.

Planavimo tikslai: 1) Vadovautis Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių stebėsenos ataskaitos išvadomis, ekonominės, socialinės bei demografinės raidos tendencijomis bei pasikeitusiu teritorijų planavimo teisiniu reguliavimu, parengti Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą; 2) Lazdijų rajono bendrojo plano keitimą rengti ir sprendinius detalizuoti įvertinant kraštovaizdžio tvarkymo kryptis ir gamtinio karkaso apsaugos bei tvarkymo priemones, vadovaujantis LR nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu; 3) sudaryti sąlygas darniai savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; 4) patikslinti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, plėtrai reikalingas teritorijas; 5) sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; 6) numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; 7) sudaryti sąlygas formuoti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; 8) sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas, aplinkos kokybę ir darbo vietų pasiūlą savivaldybėje; 9) derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; 10) sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti; 11) įvertinti ir pagal poreikį į bendrąjį planą integruoti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; 12) sudaryti sąlygas sklandžiam Lazdijų rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginio veiklos plano, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. 5TS-1174 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, įgyvendinimui.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-RJ-59-18-384):

Planuojama teritorija: Lazdijų rajono savivaldybės teritorija.

Teritorijų planavimo rūšis: kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas – savivaldybės bendrasis planas

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės lygmuo.

Planavimo uždaviniai: 1) Nustatyti ar tikslinti kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, plėtojimo sritis, formuoti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, nustatyti jų estetinį potencialą; 2) nustatyti priemones kraštovaizdžio ekologinės būklės ir vizualinės apsaugos gerinimui, numatyti kraštovaizdžio tvarkymą ir reglamentavimą bei priemones, užtikrinančias kraštovaizdžio bendrąją ekologinę pusiausvyrą, gamtinių ir kultūrinių vertybių ar kraštovaizdžio kompleksų išsaugojimą; 3) optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; 4) suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis, patikslinant numatomų urbanizuoti teritorijų vystymo poreikį bei nustatyti reglamentavimą; 5) numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo ir ekologinės pusiausvyros užtikrinimo priemones; 6) nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis; 7) nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą; 8) numatyti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą bei numatyti prioritetinį jų vystymą; 9) numatyti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai;10) nustatyti ar tikslinti rekreacinių zonų, turistinių trasų išdėstymą, gerinti rekreacinių išteklių prieinamumą visuomenei, 11) numatyti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, nustatyti jų plėtros, gerinimo prioritetus; 12) numatyti ypatingų inžinerinių statinių išdėstymą; 13) sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekologinę gerovę, tinkamas kokybės gyvenimo sąlygas; 14) panaikinti perteklinius suplanuotų teritorijų reikalavimus; 15) detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

Viešas supažindinimas. Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje – www.tpdris.lt (TPD Nr. Nr. K-RJ-59-18-384), Lazdijų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.lazdijai.lt  nuo 2022 10 18 iki 2022 11 18. Vieša ekspozicija vyks Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, nuo 2022 10 24 iki 2022 11 18. Viešas svarstymas (susirinkimas) dėl parengto teritorijų planavimo dokumento įvyks 2022 11 21, 16:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu. Internetinės vaizdo transliacijos ZOOM sistemos prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/9713575857, susitikimo ID: 971 357 5857.

Išsamesnė informacija teikiama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vilniaus g. 1, LT- 67106 Lazdijai, Kontaktiniai asmenys: Laura Urbanskaitė, tel. 8 649 98 973, el. paštas [email protected], Audra Kimbirauskienė tel. 8 620 46 441, el. paštas audra.kimbirauskiene@lazdijai.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Parengti Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai

Informacija atnaujinta 2022-11-07 16:53